Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Dit is ons éénig doel en zal altijd ons éénig doel »wezen; bijbedoelingen beoogen wij hoegenaamd »niet met deze vereeniging."

Met hoeveel enthusiasme deze eerste vereeniging werd opgericht, hoe dikwijls men ook vergaderde en hoe vurig er, blijkens de notulen, gedebatteerd werd, een lang leven was haar helaas niet beschoren. De juiste datum van overlijden van dezen pionier onder de studenten-vereenigingen is niet met zekerheid bekend. Na een laatste verslag van een vergadering van 21 Maart 1879 (dus ruim vijf jaar na de oprichting), waarin reeds een verval van krachten valt waar te nemen,. zwijgt het notulenboek.

Met het verdwijnen van »Teneamus Confessionem" was tevens de geheele idee: Katholieke Studenten-vereeniging van de baan, want aan geen enkele academie had men het nog gewaagd, het Leidsche voorbeeld na te volgen. Niet dat er elders geen reden voor was, integendeel!"Maar de zwarigheden die aan elk initiatief min of meer vastzitten, wogen ook hier zeer zwaar. Daarbij werkte het kortstondig bestaan van »T. C." zeker niet aanmoedigend. Bijna zeven jaar zou het duren vooralleer de eerste nieuwe schakel in de zoo noodlottig verbroken kejen zou gevormd worden. Het waren de Roomsche studente» aan de Groningsche Alma Mater, die op 10 Februari 1886 in navolging van hun Leidsche collega's besloten een vereeniging te vormen, die bij het ten doop houden den naam vConcordia" ontving, kort daarop verwisseld met »Fides et Scientia". Ook deze vereeniging was op zeer bescheiden leest geschoeid. Hare voornaamste werkzaamheden bestonden in het wekelijks bijeenkomen in de spreekkamer van de Jesuietenpastorie, waar met den geestelijken leidsman verschillende vraagstukken werden besproken. -Tevens werd zorg gedragen voor een vrij geregelde verspreiding onder de leden van lectuur, in verband met het vooropgezette doel. Is het te verwonderen, dat ook deze vereeniging, bestaande uit een

10

Sluiten