Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

Economische beschouwingen.

lang de oorzaak niet gevonden is, heeft zij nog maar alleen kennis, kennis der feiten. Zij ziet scherper toe, overweegt, zoekt en vindt de oorzaak. De wetenschap is geboren. Zij doorschouwt, wat wij noemen een econo* mische wet, dat wil dus zeggen: een regelmatig terug* keerend verschijnsel mèt de oorzaak ervan. Zoo handelt de Economie: die wetten spoort zij op en verklaart ze. Maar zij gaat verder, zij wil praktisch zijn. Wat zij gevonden heeft, haar inzicht in die dingen geeft zij als handleiding voor hen, die aan dat werken voor stoffelijke goederen met kennis van zaken, doelbewust, willen meêdoen.

Nu herhaal ik nog eenmaal mijn definitie, met meer kans, dat zij volkomen begrepen wordt: «De wetenschap, die de menschelijke werkzaamheid bestudeert en leidt, voor zoover die betrekking heeft op de stoffelijke welvaart der maatschappij».

Moet ik er nu nog wel uitdrukkelijk op wijzen, hoe belangrijk deze wetenschap is? Het is toch voor iedereen duidelijk, dat het voorwerp dezer wetenschap, de stoffe* lijke welvaart, een zaak is van groot gewicht. Beweegt zich daaromheen niet de geheele activiteit der menschen, méér zelfs dan wenschelijk is ? En is het dan niet noodig, dat wij daarin tenminste eenig inzicht krijgen, dat die ac* tiviteit gaat langs veilige wegen?

Dat men de sociale kwestie niet goed kan verstaan, en nog minder met goed gevolg aan hare oplossing kan werken, zonder kennis dezer wetenschap, van de Eco* nömie, zeide ik reeds. Want al is de sociale kwestie er eene van godsdienstig*zedelijken en staatkundigen aard, wij zien haar toch het duidelijkst als een economische, die zijde der soc. kwestie komt telkens op den voor* grond. Het is er, om zoo te zeggen, het uithangbord van. In de sociale actie maakt men zich niet zoo zelden schuldig aan een soort vrijbuiterij; zonder naar de mee* ning van meer ontwikkelden te luisteren, wil menigeen

Sluiten