Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

Staking en Uitslvdting.

lam geslagen liggen, of lijden aan de bloedarmoede eener berooide strijdkas. Het kan noodig zijn, — en de voor* beelden daarvan hebben wij allen kunnen zien, — dat na de staking zoogenaamde, «slachtoffers» vallen, voor wie de poort der fabriek voorgoed gesloten blijft. Zij zijn dan genoodzaakt den pelgrimsstok ter hand te nemen, zwervend van de eene plaats naar de andere, op zoek naar werk en verdiensten.

En aan dat alles zijn voor den arbeider beduidende uit* gaven verbonden.

Het valt dus niet te ontkennen, dat een werkstaking in den regel voor de arbeiders financiëel nadeel meebrengt. Maar hier vooral moeten wij ons wachten voor overhaaste en eenzijdige conclusies. Wanneer men die financiëele nadeelen overweegt, zou men geneigd zijn, te vragen: Waarom zijn die arbeiders ook zoo dom, om zich dien strop om den hals te halen?

Doch tegenover die tijdelijke verhezen staan niet zelden blijvende winsten. En daarom is niet alles verlies, wat op het eerste oog verlies schijnt.

Stel: een staking wordt ondernomen, om loonsverhooging te verkrijgen of verlaging te beletten. Kan de stakende vereeniging hare eischen doordrijven, dan moet er al zeer veel financiëel nadeel geleden zijn, wil het in den loop van een of twee jaren niet worden ingehaald door het meerdere loon.

Ongeveer 2h der stakingen worden door de werklieden geheel of gedeeltelijk gewonnen. En in die gevallen wordt de geleden ellende meestal vergoed door de vruchten der overwinning.

Ziehier een lijstje van hetgeen door stakingen in Duitsch* land in 1906 verkregen werd: ')

Verkorting van arbeidsduur voor 339.469 personen, tezamen 1.248.119 uren per week.

0 Hermans, Handb. d. Mod. Vakver. bl. 339.

Sluiten