is toegevoegd aan uw favorieten.

50 jaren arbeid op godsdienstig-sociaal terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanwas van het aantal onzer vereenigingen stond stil: de nieuwere vorm oefende waarschijnlijk ook zijn aantrekkingskracht uit. Toch bleven onze vereenigingen in stand, en bij alle wederwaardigheden had men althans den troost, dat het gehalte niet verminderde.

Niet alleen thans, maar reeds 20 jaren geleden werd voorspeld, dat onze organisatie geleidelijk aan invloed zou verliezen. De uitkomst heeft dergelijke voorspellingen nog niet in het gelijk gesteld. Maar zou dat niet veeleer als verlies dan als winst geboekt moeten worden voor onze Katholieke Sociale Organisatie? Wie niet met hart en ziel hangt aan zijn Katholieke overtuiging, houdt het in onze Vereeniging niet uit. Van den beginne af was bij ons de opzet: de leden opvoeden, hen brengen tot zelfstandigheid; hen weerbaar maken op het punt van godsdienst, maar ook in den strijd om het bestaan. Weerbaar tegen den vijand van binnen: tot een deugdzaam en eerbaar leven worden zij voortdurend opgewekt in wekelijksche bijeenkomsten, bij algemeene H. Communiën, bij het houden van gesloten retraites. Weerbaar moeten zij zijn tegen den vijand van buiten, als zij staan te midden van ongeloovigen en andersdenkenden en allerlei aanvallen hebben af te slaan tegen hun geloof en hun deugd.

Maar wéerbaar ook als het er op aankomt hun dagelijksch brood te verdienen. Dan behoort een der onzen het ver beneden zich te achten als een sukkelaar, of een halven man te worden aangezien, die het loon, dat hem wordt uitbetaald eigenlijk niet waard is, maar voor een goed deel althans afhankelijk blijft van de goedgunstigheid van den werkgever.

Dat die opvoeding vruchten gedragen heeft, kan wel hieruit blijken, dat onze leden in de vakvereenigingen nog al in tel zijn.

De studie van het sociale vraagstuk heeft in den loop der jaren wel eenige wijziging gebracht in de opvattingen.

76