is toegevoegd aan uw favorieten.

De weg ter wijsheid volgens de serafijnsche Moeder Teresia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io7

ook moge kosten. Daaruit komt 't verlangen voort naar 't heil der zielen." x)

„Zij verlangde zoo vurig, de eer van God en de zaligheid der zielen te bevorderen, dat zij voor een enkele ziel duizendmaal den dood wilde ondergaan." *)

„O, hoe benijd ik U Eerw. en P. Antonius, wanneer ik zie, dat U zulk een menigte fouten voorkomt. Wat mij betreft, ik heb niets dan vrome wenschen", zoo schreef zij in Dec. 1576 aan P. Gratianus en omstreeks denzelfden tijd aan P. Mariano: „O mijn Vader, welke vreugde vervult mijn hart, als ik zie, dat een kloosterling van onze orde iets goeds tot stand brengt voor de eer en de glorie van God en eenige beleedigingen, die Hem zouden aangedaan worden, verhindert. Eén zaak bedroeft mij n.1. te zien, dat ik er niets toe kan bijdragen en toch brand ik van verlangen, eraan mede te werken. Ik wensch vurig, van gevaren en kruisen omringd te zijn, om deel te hebben aan den buit, zooals zij, die strijden voor de verheerhjking van Zijn Majesteit".

Ook van haar broeder Don Laurentius van Cepeda wil zij een Apostel maken.

„Ik geloof inderdaad, dat 't een troost voor mij zal zijn, U in Spanje te zien. Het aardsche verschaft mij zoo weinig genoegen, dat O. L. Heer mij misschien deze verhchting geeft en ons beiden wil vereenigen, om meer voor Zijn eer en glorie en voor 't heil der zielen te kunnen werken. Wat mij diepe smart veroorzaakt, is 't zien van zoovele zielen, die verloren gaan. Wat de arme Indianen aangaat, voor hen stort ik vele tranen. Moge God ze verlichten. Ik reis in verschillende streken en spreek veel menschen, doch vaak kan ik maar één ding zeggen, dat wij erger zijn dan de dieren. Wij begrijpen de verheven waarde onzer ziel niet, om ons te hechten aan verachtelijke zaken zooals de aardsche. Moge God ons Zijn hcht zenden !

„Bidden voor hen, die in staat van doodzonde leven, is een zeer

*) Mededeeling aan P. Alvarez, Sevilla, 1575. De Heilige spreekt hier van zich zelve in den 3den persoon. a) t. a. p.