is toegevoegd aan je favorieten.

De weg ter wijsheid volgens de serafijnsche Moeder Teresia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

296

met zulke gedachten. Soms beginnen zij met kleinigheden, maar kunnen u naderhand in groote onrust brengen. Verbant ze door de overweging, dat uw rijk niet van deze wereld is en hoe spoedig alles eindigt. Dit is echter een zwak middel, hetwelk geen groote volmaaktheid verraadt. Het beste middel is, dat gij wenscht, altijd in ongenade en verachting te leven voor den Heer, die met u is. Richt de oogen op u zeiven en blikt in uw hart. Daar zult gij den Meester vinden, die u nooit verlaat. Hoe minder uitwendige troost u zal ten deel vallen, des te meer zal Hij u verkwikken. Hij is mededoogend en verlaat de bedroefden en verstootelingen nooit, als zij op Hem alleen vertrouwen. De Heer, zegt David, is met de bedroefden. Gelooft gij dit of gelooft gij 't niet ? Als gij 't gelooft, waarom treurt gij u dan dood?

„O Heer, als wij U waarlijk kenden, dan zouden wij voor alles onverschillig zijn, want gij geeft overvloedig aan allen, die op U vertrouwen. Gelooft mij, vriendinnen, 't is van veel belang, deze waarheid in te zien, om te begrijpen, dat alle aardsche gunst slechts een leugen is, als zij de ziel ook maar een weinig aftrekt van de ingetogenheid" 1).

„Wijl de duivel ziet, dat geen weg spoediger tot de hoogste volmaaktheid leidt, dan die der gehoorzaamheid, daarom boezemt hij, naar mijn meening, zooveel afkeer in en stelt ons zooveel moeilijkheden voor onder den dekmantel der deugd. Men lette hierop en men zal bemerken, dat ik de waarheid zeg". a)

„Als men (evenwel) de zuiverheid des harten tracht te bewaren en "in gehoorzaamheid wandelt, zal de Heer den duivel nooit zulk een macht geven, om ons zoo te bedriegen, dat onze ziel er schade door hjdt. Veeleer zal de booze geest zelf misleid worden. Mijns inziens sticht de duivel niet zooveel kwaad als onze verbeelding, vooral indien er melancholie bijkomt, want de vrouwen zijn zwak van natuur en de eigenliefde, die in ons heerscht, is zeer fijn. Zoo heb ik vele personen ontmoet, mannen en vrouwen, ook zusters dezer

!) Weg der Volmaaktheid H. 29. ■*) Kloosterstichtingen H. 5.