is toegevoegd aan uw favorieten.

O. L. Vrouw van Handel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wonderen door de voorspraak van O. L. Vrouw van Handel geschied.

Vin.

IS de Maria-vereering rijk aan lieflijke legenden, die | in den loop der eeuwen als rozen opbloeiden voor I haar vereerders, om steeds meer de harten van | duizenden te bekoren; niet zonder beteekenis is het, § dat wij na 7 eeuwen nog O.L. Vrouw van Mandel vdI bekoorlijkheid voor ons zien. waar nelarims. tot

alle klassen van ons volk behoorend, met onnoemelijk vertrouwen en bekoorlijken eenvoud aan Maria's voeten neerknielen om gunsten te vragen.

Vele wonderbare feiten harer liefde voor den mensch werpen dan ook te Handel een aantrekkelijk licht op haar historie Dit 'zijn de wonderen door tusschenkomst van O.L. Vr. te Handel geschied.

Teneinde de godsvrucht van O. L. Vr. van Handel te bevorderen, gelastte de bisschop Ophovius den 6 Augustus 1627, den geleerden kanunnik van 's-Bosch, Hehricus van den Leemputte, een onderzoek in té stellen naar de wonderdadige genezingen, door de voorspraak van Maria te Handel geschied. Deze geleerde en voorzichtige priester volbracht met nauwgezetheid zijn taak en stelde zijnen arbeid ter beschikking van den vermaarden schrijver Wichmans, die daarvan in zijn werk Brabantia Matiana gebruik heeft gemaakt, met de genezing van Arnoldus van Goch van 's-Bosch en van zijne zuster Angela te vermelden. Of het handschrift, door van den Leemputte aan Wichmans gezonden, nog ergens aanwezig is, blijft tot heden onbekend. En daar ook de oude schriften van het kerkarchief te Handel door oorlogsrampen en brand zijn vernietigd, kunnen wij, bijna uitsluitend, slechts die wonderbare genezingen mededeelen, welke in later tijd 'door de voorspraak van Maria te Handel zijn verkregen; doch deze zijn merkwaardig genoeg, om de godsvrucht der geloovigen tot O. L. V. van Handel op te wekken,

De feiten, die wij verhalen, zijn deels genomen uit een boekje getiteld: Hyperdulie of H. Eeredienst tot Maria, te Antwerpen uitgegeven door den priester V. Verbeek in 1700, onder goedkeuring van Hermanus Damen, docter in de godgeleerdheid en