is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie in de typografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

verstrekt berekeningsboek*) te gebruiken. Aan dit berekeningsboek werd bij de bewijsvoering voor de rechtspraakcolleges groote beteekenis toegekend.

Verder werd thans ook uitdrukkelijk geregeld, op welke firma's de strafbepalingen van toepassing waren.

Wij hebben gezien, dan men reeds tijdens de vorige contractsperiode begonnen was ze, waar mogelijk, ook op ongeorganiseerdde drukkerijen toe te passen. Hierbij ging men dan uit van het standpunt, dat naleving van de in het belang van het geheele bedrijf getroffen regelingen van iederen drukker, georganiseerd of niet, gevorderd mocht worden. Dit principe bleef gehandhaafd, doch waar de toepassing op ongeorganiseerde drukkerijen toch nimmer volgens dezelfde vaste regels kon gaan als bij de bondsleden, bracht men te dezer zake ook officiéél een scheiding aan. De strafbepalingen werden alleen toepasselijk verklaard op bondsleden, doch daarnaast kwam een besluit, betreffende de maatregelen, die tegen ongeorganiseerden genomen konden worden wegens overtreding van de bondstarieven en het periodiekenbesluit. Deze maatregelen moesten eveneens gelast worden door de rechtscolleges, doch zoowel in de keuze der maatregelen als in de bewijsvoering werd hier uit den aard der zaak een veel grootere mate van vrijheid gelaten.

Overigens liep de toepassing van deze maatregelen tegen ongeorganiseerden zooveel mogelijk evenwijdig met de toepassing van de strafbepalingen tegen bondsleden. Dus ook hier eerste onderzoek door de plaatselijke controle-commissies, voorstel van deze commissies aan de rechtspraak-colleges, enz.

Men zou zich kunnen afvragen, waarom de Bond na het 2e collectief contract nog aparte maatregelen tegen ongeorganiseerden, die de tarieven overtraden, moest nemen. Immers nadat

!) Men verwarre dit boek, dat alleen dient om de verschillende door het tarief geëischte berekeningen te maken, niet met een administratie- en kostprijsberekeningssysteem, dat dient om den individueelen kostprijs op de betrokken drukkerij te vinden.