is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie in de typografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100

Begrijpelijkerwijze dreven echter juist de argumenten van deze groep het gros der christelijke en katholieke patroons in de richting door de vooruitstrevende voormannen, confessioneelen, zoowel als neutralen, ingeslagen.

Na heftigen strijd slaagde het bestuur er ten slotte in, het contract aangenomen te krijgen, hoewel met uiterst kleine meerderheid. De leden van den Bond van Boekdrukkerijen gaven zelfs meer tegenstemmers dan voorstemmers, doch daar de vertegenwoordigers van den Katholieken Bond voor een groot deel, die van den Christelijken zelfs zonder uitzondering, voorstemden, werd toch nog een meerderheid verkregen.

De groote ontstemming, die bij een gedeelte der patroons gewekt was, bleef echter nog geruimen tijd bestaan en maakte, dat er in de eerste helft van 1920 nog weinig positieve arbeid verricht kon worden. Ten slotte verzoenden partijen zich echter en de loyale medewerking van de arbeiders, ook van den A. N. T. B., zal er wel toe bijgedragen hebben om de opposanten zich te doen afvragen, of het bestuur ten aanzien van dit contract misschien niet juist gezien had.1)

Wij mogen niet nalaten aan te teekenen, dat in het drukkersbedrijf in het jaar 1919 wel is gebleken, van hoe'n groot nut voor een rustigen ontwikkelingsgang het kan zijn, wanneer aan weerszijden ook onderling de verschillende groepen nog een zekere zelfstandigheid behouden.

In het drukkersbedrijf ondervonden dit in één zelfde jaar tijds zoowel de onruststokende arbeiderselementen als de scherpslijpers onder de patroons. In den zomer 1919, toen de leiders van den A. N. T. B. als het ware ingeklemd raakten tusschen de onrust van een deel hunner leden en hun eigen wensch om contract-

!) Zie hiervoor het rapport, uitgebracht door de commissie, benoemd door de algemeene vergadering van den Ned. Bond van Boekdrukkerijen op 11 Februari 1920. De commissie was, in verband met de gerezen oppositie, in het leven geroepen, om te samen met het hoofdbestuur de algemeene vraagstukken van bondspolitiek nog eens te overwegen. Deze commissie, vrijwel geheel samengesteld uit leden der oppositie, publiceerde in Juni haar rapport, waarin veel misverstand uit den weg geruimd en de leiding van het hoofdbestuur goedgekeurd wérd.