is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie in de typografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

Het Hoofdbestuur van den A. N. T. B. liet nu de plaatselijke afdeelingen vrij, doch adviseerde met eventueele bijzondere belangen van de patroons rekening te houden. In tegenstelling met verscheidene andere groepen van modern of syndikalistisch georganiseerde arbeiders werd door de leden van den A. N. T. B. toen vrij algemeen gestaakt. Wij zien hierin een bewijs, dat de A. N. T. B. den samenhang met de arbeidersbeweging als geheel lang niet verloren had. Daarnaast bewijst het hoofdbestuursadvies, dat aan de leiders van den A. N. T. B. toch een goede gang van zaken in het bedrijf niet onverschillig was l), al kon in de practijk door den korten tijd van voorbereiding op meer-

werkstaking ten doel hebbende, niet te voldoen aan, of verandering te brengen in het in deze overeenkomst bepaalde, op werkgevers, leden van contracten ter eene zijde, toe te passen, nóch toepassing hiervan door zijn leden te gedoogen, nóch vereenigingen of vereenigings-afdeelingen of personen, die hiertoe mochten overgaan, op eenige andere wijze dan door poging tot bemiddeling te steunen.

x) In verband met deze gebeurtenissen nog een typeerend staaltje van de goede werking van de eigen bedrijfsrechtspraak. Er was n.1. hier en daar kwestie gerezen of die politieke staking, afgezien van het collectief contract, in individueele gevallen voor patroons een reden kon opleveren om arbeiders te ontslaan.

Immers, al was aan de contracteerende bonden ten aanzien van politieke werkstakingen niets verboden, een andere bepaling van het contract belette hieruit af te leiden, dat nu ook in de individueele arbeidscontracten den arbeiders het recht van politieke staking zou zijn voorbehouden. Art. 39 n.1., de redenen voor ontslag opsommende, geeft daarbij (art 39 lid 2) ook „het deelnemen aan een werkstaking, tenzij in het geval, bedoeld in art. 79 (prijspolitiek) of in andere gevallen, waarin de Centrale Commissie opdracht er toe heeft gegeven."

De Centrale Commissie, waar die ontslagkwesties in laatste instantie behandeld werden, moest nu een criterium vinden en heeft blijkbaar aansluiting gezocht bij het Hoofdbestuurs-advies van den A. N. T. B. aan de leden van dien Bond. Het ontslag van een staker, die desbewust aan zijn eigen patroon in het bijzonder nadeel had berokkend, werd goedgekeurd (besluit no. 181); ten aanzien van andere ontslagenen gelastte de Centrale Commissie de weder in dienstneming (besluit no. 178). Deze oplossing schijnt ons zoowel practisch als ook het rechtsgevoel bevredigend; een combinatie, die men te danken had aan de geheel uit eigen bedrijf opgebouwde rechtspraak.