is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie in de typografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

103

dere plaatsen geen overleg meer gepleegd worden omtrent bijzondere patroonsbelangen.

Als tweede voorbeeld van een geest van samenwerking tusschen arbeiders en werkgevers wijzen wij op de in Augustus gepubliceerde uitspraak van de Loon-Commissie. Deze Commissie was bijeengeroepen, omdat de gezinnenstatistiek van de Gemeente Amsterdam een prijsstijging van 4.3 % aangaf. Volgens het contract zouden de cijfers van deze statistiek beslissend zijn voor de vraag of prijsstijging had plaats gevonden en zoo ja, in welke mate.

De Commissie kwam echter tot de conclusie, dat dit cijfer niet voor onmiddellijke toepassing vatbaar was, omdat er een verbetering van den levensstandaard in werd verwerkt, *) terwijl was komen vast te staan, dat, zonder dit, het stijgingspercentage belangrijk lager zou zijn geweest. Verder overwoog de Commissie, dat de toestand in het bedrijf niet gunstig was en het aantal orders afnemende. Op al deze gronden werd besloten, dat er geen loonsverhooging zou komen.

Tot deze, voor alle partijen bijzonder belangrijke beslissing was de Commissie dus gekomen zonder onpartijdigen voorzitter en zelfs met groote meerderheid (13—3). Ons inziens blijkt hieruit wel, dat het er thans met de samenwerkingsgedachte weer goed voorstond.2)

!) Dit geschiedde, omdat verschillende artikelen (zooals b.v. bruinbrood) waarop de budget-statistiek van ouds gebaseerd was, door de arbeidersklasse in verband met het verhoogde levenspeil vrijwel niet meer gebruikt werden en men ze daarom ook in deze statistiek verving door de artikelen, die wel gebruikt werden.

Op aandrang van drukkerszijde is echter in de tweede helft van 1920 aan de budget-statistiek een extra tabel toegevoegd, waarin geen prijzen van artikelen van betere kwaliteit verwerkt worden.

2) Men zou echter te ver gaan, wanneer men meende, dat de strooming in den A. N.T. B., die voor collectieve contracten in het algemeen weinig voelt, nu geheel verdwenen was. Dit blijkt wel uit het verslag van de 53ste Bondsvergadering. Men maakte er daar den Voorzitter, den heer van der Wal, een verwijt van, dat hij in de Loon-Commissie de onwenschelijkheid van het geven van loonsverhooginglerkend had. Men zie b.v. het betoog van den afgevaardigde van Weesp, waarvan de strekking was.