Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

verval, van ellende, zoo goed als op ieder gebied van het volksleven".

Hetzelfde jaar 1812 zou echter voor Napoleon het begin worden van het einde. In 1811 had de Keizer met zijne jonge gemalin, de Oostenrijksche Keizersdochter Maria Louise, nog een bezoek aan Holland gebracht, en daarbij een groot aantal maatregelen op allerlei gebied, met bewonderenswaardig talent, voorgeschreven. Hij was toen op het toppunt van zijn macht: doch zijn val was niet zeer verre meer.

Rusland bleef zich niet storen aan het Fransche verbod van allen handel op Engeland: welnu het zou getuchtigd en tot rede gebracht worden. Aan het hoofd van een leger van 700000 man, waarvan slechts de kleinste helft uit Franschen bestond, verliet Napoleon in Mei 1812 Parijs. In den nacht van 17 op 18 December kwam 'hij er als vluchteling terug. Zijn leger was tot op 18000 man versmolten. Van de 15000 Nederlanders, die aan den tocht hadden deelgenomen, keerden nauwelijks eenige honderden terug.

Doch was de Keizer verslagen, hij voelde zich niet overwonnen. Een nieuw leger werd gevormd, en in het voorjaar werd de strijd hervat. Ondertusschen was er niet alleen in Duitschland, maar ook hier te lande eene zekere beroering onder het volk ontstaan. Het was nu gebleken dat Napoleon niet onoverwinnelijk was. De vreeselijke berichten omtrent de ellende door de soldaten in den Russischen oorlog geleden, hadden den afschuw voor den krijgsdienst nog doen stijgen. Het was dan ook geen wonder dat toen de gewone loting van 1813 zou plaats hebben, hier en daar opstootjes voorvielen. Dit gebeurde onder anderen, in het laatst van Februari, te Oud-Beierland, waar de boeren, in de meening dat ook te Rotterdam en te Dordrecht verzet plaats had, weigerden te loten en, met hooivorken en stokken gewapend, samenschoolden. De prefect De Stassart trad met zijne gewone onbesuisdheid hier tegen op, en beval op het volk te schieten, waardoor zes personen het leven verloren en velen gewond werden. Het oproer was hiermede in bloed gesmoord. De Stassart beroemde er zich

Sluiten