Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

Vergeef mij deze uitweiding. Ik meende dat ze haar nut kon hebben.

Bezien we thans het eerste complex woningen, samengesteld uit:

24 woningen tegen een huur van ƒ 2.40 per week.

24 „ - 2.50 „ „

63 ,. „ „ - 2.60 „ ,.

74 „ - 3.10 „ „

1 winkelruimte ,, ,, ,, ., - 3.10 ,, ,,

Bijgevoegde reproducties van teekeningen en photo's geven U eenig overzicht van het geheel en de onderdeden. Het bij het Rijk aangevraagde crediet van f 410.000.— werd door abnormale omstandigheden en overbouw overschreden en hierdoor ongeveer de helft van het vereenigingskapitaal opgeslokt, welk bedrag tegen een rente van 4 % door den penningmeester in de exploitatierekening werd opgenomen.

Ik meen hier gerust te mogen constateeren, dat de architecten, de heeren P. v. d. Wint en Th. van Elmpt, eer inleggen met hun plan, niettegenstaande dit door den drang tot bouwen vlugger gereed moest komen, dan voor een dergelijk groot complex in het algemeen gewenscht is. Gaarne breng ik dan ook, namens het bestuur, hulde aan hun werk. Onze ambtenaar, de heer

10

B. Kazemier, leidde de uitvoering en heeft ook hij aanspraak op onze dankbaarheid voor zijn zaakkundig optreden. De woningtypen vallen alle drie in den smaak der bewoners, welke algemeen de ledikanten verkiezen boven de vroegere bedsteden.

Het tweede plan, dat 408 woningen omvat, die gedacht zijn achter den Oranjesingel, werd ontworpen door de heeren A. L. van Wissen en G. Knuttel. Ook dit plan mocht de goedkeuring wegdragen van authoriteiten en bestuur. De illustratie's, die wij tusschen den tekst vinden, geven eenigen kijk op hetgeen hier tot stand gebracht zal worden. Nog nooit is een zoo forsch plan onder eene leiding te Groningen uitgevoerd. Waar de regeering daartoe de gelegenheid opent, heeft het bestuur, hierop opmerkzaam gemaakt door den inspecteur van volksgezondheid, unaniem gemeend, wijs te doen aan dezen bouw een volksbadhuis te verbinden. Wij achtten deze nuttige instelling hier op zijne plaats, al ontveinsden wij ons niet, dat men de werkmansgezinnen nog het gebruik van een bad moet leeren, evengoed als dit een 25 jaar geleden te Groningen nog voor den gegoeden burger noodig was. Daar naar onze meening niet de Vereeniging, doch de gemeente het financieel risico dezer inrichting moest dragen, vroegen

Sluiten