is toegevoegd aan je favorieten.

C. Iulii Caesaris Belli Gallici libri VII en A. Hirtii liber VIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. P. V. SORMANI en Dr. P. VERSMEETEN,

Grieksche Oefeningen.

Ie deel. Met afzonderlijke woordenlijsten, 3e druk . . f 1.50 2e deel. Met afzonderlijke woordenlijsten, 3e druk . . f 1.50 3e deel. Oefeningen en woordenlijsten in 1 deel, 2e druk f 0.75

BEOORDEELIÏJGEN.

Veel goeds werd van die oefeningen bij hun eersten en tweeden druk gezegd, en die lof Was niet overdreven. Bij hunne samenstelling werden de voortreffelijke schoolboeken van Kaegi en Wesener benuttigd en vooral werd naar de rechtmatige eischen der pedagogie geluisterd. De verdiensten van het werk kunnen nagenoeg zoo samengevat worden:

Voor den leeraar is het, om zijne geschikte, verdeeling, een zekere leiddraad, dien hij niet slaafs moet, maar gerust mag volgen; zoo wordt hij met zijne leerlingen rechtstreeks bij de Grieksche schrijvers en vooreerst bij Xenophon binnengeleid.

Van den leerling wordt er geen overtollige krachtsinspanning gevergd, geen nntteloos rechts en links zoeken. De weg is hem voorgebaand, de materialen liggen bij de hand en alleen het „quod reqniritur et sufficit" wordt hem te leeren gegeven.

De schrijvers verdienen daarenboven ook lof voor de groote zorg die zij besteed hebben aan het opmaken der woordenlijsten die, om hare betrekkelijke volledigheid, telkens een geheel uitmaken.

De uitgave is ook stoffelijk goed verzorgd. (Dietsche Warande.)

Dat van deze oefeningen reeds een derde drnk verschenen is, bewijst, dat men ze bruikbaar bevonden heeft. ?e onderscheiden zich dan ook gunstig van andere werkjes van dien aard. In de eerste plaats noem ik de behandeling van de adjeetiva, onmiddelik na de substantiva, waarmee ze in buiging overeenkomen. In de 2de plaats dient erop gewezen te worden, dat in iedere thema slechts één moeielikheid behandeld wordt. Het „Divide et impera" wordt zo toegepast, dat ieder, die de oefeningen nauwgezet doorwerkt, de hoofdzaken van de zo moeilijke Griekse grammatika wel onder de knie zal krijgen. „Daar in de thema's zeer veel dikwijls voorkomende woorden voorkomen, krijgt de gebruiker, als hij de gemaakte thema's goed- bestudeert, ongemerkt een tamelik uitgebreide „copia verborum". Dat iedere oefening ter vertaling in het Grieks wordt voorafgegaan door oen ter vertaling in het Nederlands, over dezelfde moeilikheden en met dezelfde woorden, is mede als een „methodischer Vorzug" aan te merken. Een groot gemak voor de gebruiker is voorts, dat de woordenlijsten afzonderlik zijn uitgegeven.

('t Onderwijs.)

Uitgave van P. NOORDHOFF te Groningen.