Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

489

Elk hunner had een bezoek af te leggen. Zoodra hij zich van zijn rijlaarzen had ontdaan, spoedde Aramis zich naar het stadhuis, waar mevrouw de Longueville haar intrek had genomen.

Bij het vernemen van den naderenden yrede gaf de hertogin op onverholen wijze lucht aan haar ontevredenheid. De oorlog had. haar tot koningin verheven; de vrede zou haar dwingen weer afstand van haar troon te doen. Zij verklaarde dan ook nooit het tractaat te zullen onderteekenen en eeuwig krijg te willen blijven voeren. Nadat Aramis haar echter dezen vrede in zijn waar daghcht had voorgesteld, met al de daaraan verbonden voordeelen, en haar, in plaats van haar onzeker en zeer betwist koning* sphap over Parijs hei onderkoningschap over Pont-de1'Arche, dat wil zeggen over geheel Normandië, aanbood; haar sprak van de door den kardinaal beloofde vijfhonderd duizend franken en haar de oer voorspiegelde, welke de koning haar wilde bewijzen door het ten doop houden van haar zoon, stribbelde mevrouw de Longueville niet verder tegen dan voor zoover mooie vrouwen gewoon zijn dat te doen en verdedigde zij zich nog slechts, om zich ten slotte over te geven;

Aramis nam den schijn aan te gelooven aan de oprechtheid van haar verzet en wilde ook de verdienste niet missen haar tot rede te hebben gebracht.

„Mevrouw," voegde hij haar toe, „gij hebt eenmaal het vaste plan opgevat over den prins uw broeder, namelijk den grootsten veldheer van zijn tijd, te zegevieren en wanneer schrandere vrouwen iets willen, dan gebeurt dat altijd. Gij hebt uw doel bereikt; de prins is overwonnen, want hij kan den oorlog niet langer voortzetten. Tracht hem thans over te halen tot onze partij. Maak hem zachtjes aan los van de koningin, die hij niet bemint en van mijnheer Mazarin, dien hij veracht. DeFrondeis een tooneelspel, waarvan wij nog slechts het eerste bedrijf hebben gezien! Wij zuilen Mazarin zijn loon geven bij de ontknooping, dat wil zeggen, den dag waarop de prins zich door uw Hivloed tegen het hof zal hebben verklaard."

Mevrouw de Longueville was overtuigd geraakt. Zij

Sluiten