Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

DE ROOMSCHE STUDENTENBEWEGING

Nederland, om te komen tot een toenadering welke zoo gewenscht wordt van den kant der studenten, die in hun voortvarende actie thans nog te veel belemmerd worden door de terughoudendheid van de buitenwereld. Deze, den huidigen student ten deele niet begrijpend, ten deele niet vertrouwend, zal in de volwassen leiding een waarborg zien, waardoor haar houding meer tegemoetkomend zal worden.

Er moet een draad door de actie loopen, en deze kan slechts afdoende worden gegeven door het Uniesecretariaat. De plannen worden door de studenten in overleg met dat secretariaat ontworpen, en dit, constant bij de wisselende besturen, brengt het ontworpen plan over van bestuur tot bestuur. Dit zal het kunnen, zonder den studenten het bestuurswerk uit handen te nemen; want de zedelijke autoriteit, die het secretariaat door meerder inzicht zal hebben, gepaard met een vriendschappelijke verhouding, zal de studenten uiteraard het advies van het Uniesecretariaat in den regel doen volgen.

Niet alleen kan de Uniesecretaris de meewerkers voor de actie behouden, hij kan ook nieuwe meewerkers aanwerven. De organisatie der Unie slaat een band om meer dan achthonderd studenten, maar hoe weinigen hebben een voldoende besef van dezen band. Wij zijn zeker niet pessimistisch, als we de bewuste Roomsche studenten, hen die hun taak ten opzichte der Roomsche studentenbeweging beseffen, schatten op tweehonderd. Hier kan de Uniesecretaris de kern doen volharden, de moedeloosheid helpen verdrijven, die door de teleurstellingen van het mislukken en door de onverschilligheid van de groote massa zoo vaak opkomt. En bovendien kan hij de kern uitbreiden. Zij die tot nog toe op de actie van hun collega's neerzagen, zij die door hun gelijken niet tot toewijding konden worden overreed, deze allen zullen door een volwassen leider, iemand van aanzien in de buitenwereld, die door zijn overwicht de harten der studenten weet te winnen, kunnen toegevoegd worden aan de actieve kern, waarin ieder naar gelang van zijn neigingen en zijn gaven meewerkt aan de vervulling van het groote doel.

Sluiten