Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

Vakorganisatie.

dan hield ook de samenwerking op. Geen weerstandskas, geen zorgvuldig overleg, of de staking kans van slagen had. Een stroovuur, opvlammen en weer uitgaan, dikwijls met geweld door den tegenstander uitgetrapt. Er moest dus een meer blijvende band gelegd worden, en dan natuurlijk liefst een financieële. Men richtte zieken* potten op, en ondersteunde elkaar bij ziekte. Men ging allengs verder, kwam ook tot verzekering tegen ongevallen, invaliditeit en werkloosheid. Men begon oog te krijgen voor vakonderwijs. Dat ging reeds in de richting. Want door die verzekeringen werd verkregen, dat de werkloozen of invalieden niet zoo spoedig genoodzaakt waren, slecht betaald werk aan te nemen, en aldus de loonen te drukken; terwijl de meerdere vakkennis recht gaf op hoogere loonen. Vandaar geraakte men tot de moderne vakorganisatie. Zij werkt niet meer op goed geluk en in den blinde. Zij weet, wat zij wil en móet bereiken. O zeker, niet alle vereenigden weten dat. Voor een aanzienlijk deel is loonsverhooging en kortere arbeidsduur de samenvatting van alle actie en alle organisatie. Daar hebben zij steeds een staking voor over. Maar ook dat gaat niet meer zoo vlot als voorheen. Aan het hoofd der vakbeweging staan goed geschoolde leiders, mannen vaak met heldere koppen en uitgebreide kennis, waarvoor iedereen, die met hen kennis maakt, bewondering voelen moet. Zij stellen zich op de hoogte van geheel de industrie. Bij het overleg met de patroons slaan zij een goed figuur. Stakingen in het wilde weten zij in den regel te keeren. De statistieken wijzen het uit, dat onder het régime der moderne vakorganisatie minder gestaakt wordt dan vroeger. Zij werken voor de ver* heffing en de ontwikkeling van den werkman en weten op allerlei wijzen den invloed der organisaties uit te breiden. Hoever zij het reeds gebracht hebben met het organiseeren der werklieden, kan men opmaken uit de cijfers, welke het Centraal Bureau voor de Statistiek gaf voor ons land, en wel gerekend op 1 Januari 1914.

Sluiten