is toegevoegd aan je favorieten.

Gewetensvrijheid ook inzake krijgsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

de geboden Gods was, waarschijnlijk in geen enkele Christelijke staatregeling geheel heeft ontbroken, al kwam er in de praktijk dan ook zelden veel van terecht.

Trouwens xoolang de conscriptie niet werd ingevoerd, waren het ook wel altijd zij die vechten wilden, die de legers vormden, gelijk dat zelfs tot op dezen eigen oorlog nog steeds in Engeland alleen het geval bleef.

Tot door Napoleon de conscriptie werd ingevoerd en daardoor ook in ons land een staat van burgerslavernij ontstond als nooit te voren, een toestand, waardoor Nederland, dat voorheen het gastvrije toevluchtsoord was voor allerlei personen en sekten, die in andere landen geen vrijheid konden vinden, overeenkomstig de eischen van hun consciëntie te leven, in de praktijk nu is moeten blijken verre achter te zijn gekomen bij Engeland, waar tot zelfs in dezen huidigen oorlog nog een vrijstelling van gewetensbezwaarden mogelijk is en, zij 't gebrekkig, nog altijd wordt verleend ook!

Inderdaad gaat gewetensdwang niet slechts in tegen den geest van de grondwet, maar tegen den geest van het nederlandsche volk. Dit wordt in zeer verschillende kringen dan ook openlijk erkend.

Al neemt onze Actie voor Conscientievrijheid dus niet juist dien omvang aan, die voor het slagen van een beteekenisvol petitionnement 'noodzakelijk is, nochtans werkt zij zijdelings door. Vooral in de a.r.pec§ begint men over de quaestie te schrijven. *De Standaard* blijft hierin voorgaan. Telkens wordt het recht van wat wij willen, principieel erkend.

Zooals de zaken nu staan, komt het ons voor, dat van een volkspetitionnement, uitgaande van voornoemd Comité, voorloopig niets zal komen. Maar hiermede is lang niet zooveel verloren, als op het eerste gezicht wel zou kunnen schijnen.

In de eerste plaats kan het Comité de publieke opinie blijven bewerken. En in heilige eentonigheid adressen aan Regeering en Volksvertegenwoordiging zenden. Dat moet op den duur iets gaan uitwerken.

Vervolgens kan het onze medestrijders in de plaatsen, waar wij reeds contact hebben gekregen, aansporen, om zich ook van daaruit met een adres tot Regeering en Volksvertegenwoordiging te richten.

Voorts trachten te bewerken, dat uit telkens weer nieuwe centra hetzelfde geschiedt.

Wat zou er beter zijn, dan dat, dag in, dag uit desnoods, Regeering en Volksvertegenwoordiging altijd, en altijd weer datzelfde werd voorgehouden: Consciëntievrijheid ook in zake oorlogl —?

De zijdelingsche invloed der Actie, die blijkbaar nu reeds krachtig is, zal dan steeds verder doorwerken. Wij hebben er volstrekt niet op tegen, dat uit andere kringen andere acties voor hetzelfde^oel opwaken, welke zich geheel langs eigen, afzonderlijke banen bewegen; die officiéél niets van ons weten willen. Als de groote zaak er maar door gediend wordt, is het goed.