is toegevoegd aan uw favorieten.

Voortzetting van den strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 93 —

ongeveer terzelfder tijd leefden, dat wil zeggen, dat geen van beiden, zooals ze worden voorgesteld, ooit hebben bestaan."

Wij antwoorden: Eene goede Schriftverklaring, eene goede verklaring van de historische feiten der O. T. geschiedenis eischt dat het Schrift-materiaal alzijdig worde toegelicht. Bavinck zegt, "Vooral Christenen die op den grondslag des geloofs staan hebben in te dringen in de beteekenis van de volkerenwereld voor de Geschiedenis van het Godsrijk." En verder zegt hij, "Integendeel er is niets onder Israël, waarvan niet de analogie ook elders te vinden is; besnijdenis, offerande, gebed, priesterschap, tempel, altaar ceremoniën, feestdagen, zeden, gewoonten, staatkundige en maatschappelijke wetten, enz., komen ook bij andere volken voor, en omgekeerd worden instellingen, die eerst na den val zijn opgekomen, zooals polygamie, slavernij, enz., ook bij Israël gevonden. Zelfs theophanie, profetie en wonder hebben in het Heidendom hun analogie en caricatuur. Het is niet alleen het recht, maar ook de plicht der O. T. wetenschap, om dit alles in het licht te stellen." Dr. Hepp schrijft dat de waarde van de H. Schrift, van de geschiedkundige feiten der Schrift, enz., eerst ten volle kan blijken wanneer men vergelijkingen heeft ingesteld met andere producten van historischen of literarischen aard. Indien wij nu een blik werpen op de wereldgeschiedenis, d.w.z. op het groote terrein waar God met zijn Algemeene Genade werkt, dan ontdekken we dat de tijd der door God verwekte Richteren eene periode in de geschiedenis is geweest waarin de helden optraden.' In Griekenland, Azië en in andere landen zien wij helden optreden. Dit verschijnsel in de historie der volken op het gebied der Gemeene Gratie mag met recht beschouwd worden als een bevestiging van de historiciteit der Richteren-historie op het terrein der bizondere Openbaring. Ten opzichte van Griekenland en Azië is ons deze historie wel niet anders dan in poëtischen vorm bewaard, maar latere ontdekkingen hebben bewezen dat we het met historische realiteit te doen hebben. Er waren helden in dien tijd. Bij de studie van de door God verwekte helden Israels kan dus met goed recht gewezen op de helden figuren der andere volken. Maar de analogie tusschen Israël en de heidenen, tusschen de Richters en de helden der volkeren gaat nog verder. Bavinck, gelijk wij zagen, zegt, "Er is niets onder Israël, waarvan niet de analogie ook elders te vinden is." Zoo hebben wij ook op andere detail-punten van analogie tusschen Simson en b.v. de helden der Grieken gewezen. De vier P. en vier P. echter, die de leer der Gemeene Gratie loochenen en