is toegevoegd aan je favorieten.

Eenige beschouwingen over de ontvoogding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

De hieraan ten grondslag liggende gedachte mag echter nooit leiden tot de al te verstrekkende consequentie, dat aan het Europeesch bestuur op den duur de bevoegdheid zou worden ontnomen van bemoeienis met en waar noodig inmenging in alle mogelijke bestuursaangelegenheden.

De Europeesche ambtenaren hebben nl. niet slechts tot taak, leiding te geven en het Inlandsch bestuur van raad en voorlichting te dienen, doch zij moeten daarnevens toezicht en controle uitoefenen, waartoe speciaal de Controleurs bijzonder goed in de gelegenheid zijn, omdat zij daarvoor na de overdracht hunaer werkzaamheden voldoenden tijd beschikbaar hebben.

Evenzoo dient den Europeeschen ambtenaren het recht tot onderzoek en initiatief gelaten te worden, terwijl zoo noodig door ieder een beroep op die ambtenaren moet kunnen worden gedaan.

Het is mij niet bekend, hoever de plannen der Regeering met betrekking tot de ontvoogding gaan, doch ik houd het ervoor, dat de aanwezigheid van Assistent-Resident en Controleur in de afdeelingen voorloopig nog meerdere jaren noodig zal blijven.

Zooeven merkte ik op, dat de Inlandsche ambtenaren den ruggesteun hunner Europeesche collega's, welken zij' tot nog toe bezaten, voorloopig nog niet missen kunnen. Behoeft dit nog nader te worden aangetoond ? Of beteekent het niet eene beduidende verzwaring hunner ambtsplichten, dat van hen thans hetzelfde wordt verwacht als vroeger van het Europeesch bestuur, waar dit altijd gewend was, de leiding en bereid, de verantwoordelijkheid der zaken op zich te nemen?

Moeten door hen geen meerdere en grootere belangen worden verzorgd dan voorheen en stelt de bestuurstaak in het algemeen geen steeds grootere eischen?

Zijn er niet tal van gewichtige vraagstukken aan de orde, als die over desawezen, arbeidsverhoudingen, grondbezit e. d., waarvan de bestudeering of bearbeiding tot nog toe niet of onvoldoende kon plaats hebben, was het ook, dat de belangstelling daarvoor zeer zeker bestond ?