is toegevoegd aan je favorieten.

Eenige beschouwingen over de ontvoogding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Toch heeft de ontvoogding ook voor die lagere ambtenaren eenige beteekenis, want al is het, dat de regentschapsraad sommige hunner werkzaamheden zal overnemen, daarnaast zullen verschillende hunner tegenwoordige bevoegdheden hun opgedragen moeten blijven, omdat het absoluut onaannemelijk is, dat de decentralisatie alsdan zóó radicaal zou worden doorgevoerd, dat hun geheele taak en al hunne competenties zich in dien raad zouden oplossen of dat ook de geheele regentsfunctie zou overgaan in het raadsvoorzitterschap.

De algeheele decentralisatie zal zich niet dan zeer geleidelijk kunnen voltrekken en de huidige gewestelijke raden geven duidelijk de traagheid te zien, waarmede de bevoegdhedendelegatie van het centraal gezag plaats vindt.

Zooals boven gezegd, als voorbereiding of overgang tot het komende systeem is de ontvoogdingsmaatregel geen bijzonder gelukkige te noemen, doch het Binnenlandsch Bestuur zal in dat stelsel zijn plaats hebben; het zij der Regeering gegeven, hetzelve voor eene moeilijke impasse te behoeden en het de plaats aan te wijzen, die het toekomt.

En zij het de verdienste van het aanstaande Congres, dat het den weg wete aan te geven, welke daartoe zal' moeten worden gevolgd!

Kediri, den 6 Februari 1922. P. J. Reyling.