Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

een der eerste regeeriogsdaden van gouverneur-generaal Van Limburg Stirum kon worden tenietgedaan, zien in dezen landvo jgd steeds den beschermer, d lort et a travers,vi»n de S. I., terwijl juist niemand duidelijker dan hu onderscheiden heeft tusschen de volksbeweging als eerlijk streven naar ontwikkeling en medezeggenschap en de volksbeweging als ontbindende kracht in de koloniale maatschappij. Maar wanneer men zich den nu wel als algemeen bekend te veronderstellen gang van zaken voor den geest brengt, zal men hebben te erkennen dat dank zij het bezonnen en in goeden zin diplomatiek beleid van dezen landvoogd de „zichzelfzoekenden" onder de leiders zichzelven ook hebben ontmaskerd en dat de kwade elementen in de S. I. zeiven het materiaal hebben aangevoerd, dat straks het Hooggerechtshof zal kunnen dienen ter toetsing van het feitelijk werken der S. I. aan haar eigen wet en statuut Eu wanneer dan zou besloten worden tot het intrekken van de rechtspersoonlijkheid der Centraal S. I., zou dit geschieden niet als een ruwe, onbegrepen „krachtdaad", die het gevaar naar binnen drijft, doch als een voor ieder natuurlijk en logisch, een onontkoombaar gevolg van ontoelaatbare actie.

Scherp inzicht, verlicht door een voorvoelen van den tijd, hebben het beleid van den landvoogd gekenmerkt. Waarmede alweder met is gezegd dat steeds dadelijk de eenig juiste weg zou zijn ingeslagen en dat de vele en velerlei koloniale problemen, die zich opdrongen tijdens deze landvoogdij, hun eenig juiste oplossing zouden hebben gevonden. Een zwakke stee is b. v. de fïnancieele politiek, zwak minder tengevolge van onvermogen om ook in dit opzicht de behoeften van Iudig te onderkennen, doch meer uit onvertrouwdheid met een onderdeel ▼an staatszorg, dat in deze tijden de grootste linanciëele deskundigen hoofdbrekens kost. Men kan echter tal van voorbeelden noemen — en in de nadere behandeling van bizonderheden, die op dit artikel volgt, zullen ze worden genoemd—, waaruit bfijkt hoe intuïtief deze landvoogd zijn tjjd begreep. Wg wijzen er hier nu vooreerst maar op,

Sluiten