is toegevoegd aan uw favorieten.

De nood dringt!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleiding

DE daling van de Duitsche Mark is in de laatste maanden weer gestadig voortgegaan. De invoer uit Duitschland begint steeds abnormaler verhoudingen aan te nemen. En daardoor wordt de toestand van de Nederlandsche industrie eiken dag wanhopiger.

Het is noodzakelijk, dat de juiste verhoudingen, waartoe de chaos in de Duitsche wisselkoersen aanleiding geeft, algemeen bekend worden. Daarom gevoelde het Algemeen Hoofdbestuur van de Federatie der Werkgeversorganisatièn in het Boekdrukkersbedrijf zich verplicht, om ten aanzien van dit bedrijf den toestand, welke is ontstaan doordat de Mark hier te lande vrijwel waardeloos is geworden, in groote trekken weer te geven. Na deze beschrijving stellen wij ons voor de middelen te noemen, welke in den onhoudbaren toestand zouden kunnen voorzien.

Aan dit alles laten wij evenwel voorafgaan een uiteenzetting van het doel der drukkersorganisatie. Het is in den laatsten tijd herhaaldelijk gebleken, dat daaromtrent volkomen onjuiste meeningen worden

5