Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

ning in dit gebied tot in het oneindige onder het loodje gedeponeerd werden,

b) In het district Sampit zullen nu eindelijk volgens den Resident in niet concessie-terrein vergunningen tot djeloetoengwinning worden uitgegeven, doch als de aanvragen op dezelfde wijze behandeld worden als die voor Mendawei dan heeft de bevolking binnen afzienbaren tijd bitter weinig aan de openstelling van het niet concessie-terrein in Sampit.

c) In Pemboeang moet de bevolking nog maar wat langer wachten (zij heeft reeds ongeveer een jaar gewacht) omdat de Ned. Ind. Bosch Prod. Mij. graag het geheele stroomgebied zou hebben en dat heeft aangevraagd.

Dit laatste deelde de Resident ons reeds vroeger mede, doch werd door UHEdGestr. tegengesproken tijdens de laatste conferentie met Mr. Drijber.

Het is verwonderlijk, dat de Resident na al hetgeen door de Regeering in Indië en door den Minister van Koloniën verklaard werd, bij een concessie-aanvraag voor een geheel stroomgebied (hetgeen dus beteekent een absoluut monopolie) nog blijft stilstaan en in afwachting van te nemen besluiten, de inlanders in dat district maar weer kalm tot werkeloosheid doemt.

d) Op mijn schrijven van 6 April 1912 bewaart de Resident een diep stilzwijgen. Het waren ook immers maar belangen van inlanders die te Sebangau voor de belangen van concessionarissen moesten wijken en het waren immers ook maar inlanders die daardoor geruineerd werden.

Het eenigste dat die inlanders kunnen doen is een beter heenkomen te zoeken in de Straits en de f.m.S. en de volle schepen naar Singapore bewijzen dat zij daarvan een gretig gebruik maken.

Afschrift van dit schrijven zend ik aan den Resident ter informatie.

Als boven

(w.g.) J. G. schlimmer.

Sluiten