is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van de discussie naar aanleiding van het rapport der Commissie ter bespreking van te treffen maatregelen voor het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek onder de leden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

E. A. Keuchenius wil nog den nadruk leggen op eenige punten De tegenstelling door den voorzitter gemaakt is te eenzijdig. Hermanides en Bakhuis Roozeboom zijn te weinig productief omdat er gemis was aan een chr. philosophie. Onze werkhypothese is de invloed van een onsterfelijke ziel op een sterfelijk lichaam. Ook bij de pathologie b.v. bij de hysterie zou dit vruchtbaar zijn.

Doch zoolang er geen philosophie is, kunnen wij niets praesteeren.

Slotwoord van den Voorzitter.

Naar aanleiding van de opmerkingen van Dr. Keuchenius zegt hij, dat wij dankbaar moeten zijn voor zijne jeugdidealen, daar we anders misschien nog niet tot oprichting eener christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen zouden gekomen zijn. Die oprichting zou wellicht ad calendas graecas verschoven zijn geworden, wilden we wachten op het door hem verlangde-

Meermalen kwam ter sprake het Darwinisme. Welnu, Dr. Kuyper gaf op dit gebied iets principieels, en Prof. Hubrecht wees daarop in zijn Darwinrede de vorige week, maar ik vraag alweer, zijn we met Kuyper's oratie wel verder gekomen? Ik heb deze rede verscheidene malen doorgelezen, maar ik heb daarin geen houvast Voor ons gevonden, geen fundament, waarop we kunnen verdef bouwen. Zelfs nu en dan treft de oppervlakkigheid, waarmede enkele gedeelten behandeld zijn, al treft tegelijk de genialiteit, waarmee hij de portée der quaestie begrepen heeft, wat hem alleen mogelijk was door zijne philosophische kennis, wat erkend moet worden. Overigens was de rede ook meer apologetisch bedoeld.

Intusschen dank ik alle Heeren, die aan de discussie hebben deelgenomen. Bijna de geheele vergadering nam daaraan deel, wel een bewijs, hoe belangrijk deze discussie voor de toekomst Onzer vereeniging werd geacht.

Kramer stelt voor deze commissie diligent te verklaren.

H. Sap acht eendracht noodig en zou andere samenstelling wenschelijk achten.

J. H. Schuurmans Stekhoven zou het gewenscht vinden dat de commissieleden tot eenstemmigheid kwamen en de commissie met meer uitgewerkte voorstellen voor den dag kwam.

H. Sap vindt noodig dé studenten te helpen, dat is de beste werktijd.