is toegevoegd aan je favorieten.

Vlissingen als vrijhaven in het toekomstig internationaal wereldverkeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

Arfc. 10. . Het verhuren van ruimten en plaatsen binnen de tolgrens moet met recht van opzegging en wel door schriftelijk contract geschieden, nadat de huurder bewezen heeft, dat hij de schriftelijke toestemming der betrokken ambtenaren heeft, om in het te huren perceel te doen, wat hij van plan was. Die toestemming der douaneambtenaren kan te allen tijde ingetrokken worden. De huurder moet zich onderwerpen aan de voorschriften der douane. Hij heeft er uitdrukkelijk voor te zorgen, dat van uit het gehuurde perceel geen ontduiking van rechten en belasting wordt gepleegd en geen goederen weggeschonken worden.

Iedere huurder is verplicht zijn bedienden en werklieden het stipt nakomen der tolwettelijke bepalingen . en de voorschriften dezer regelingen voor te houden en in het geval' hem iets van een en ander, wat hiermede in strijd is, ter oore komt, dit onmiddellijk aan, de bevoegde ambtenaren mede te deelen. De huurder beloopt zonder een beroep op den rechter te hebben, voor ieder geval afzonderlijk, waarin hij zich aan het in strijd handelen met de bepalingen dezer voorschriften en verplichtingen schuldig maakt, een door de douaneambtenaren wettig vast te stellen, en langs ambtelijken weg in te vorderen contractboete van hoogstens duizend Mark, behalve de straffen, welke tevens opgelegd kunnen worden.

Zijn de verkeerde handelingen de schuld van een bediende of aangestelde van den huurder, dan moet de schuldige, onverminderd de eventueel tegen hem in te stellen strafvordering, onmiddellijk ontslagen worden.

Is een huurder voor belasting-ontduiking gestraft, dan zal op verlangen van de douane-ambtenaren de opzegging der huur betreffende het in de tolgrens liggende gehuurde, volgen. Hetzelfde recht hebben de douane-ambtenaren tegenover een huurder, die hun verzoek niet nakomt, om een bediende of werkman, die in strijd handelt met de voorschriften, te ontslaan.

Het is den huurder verboden voor personen, wien op grond van bovenstaande bepalingen hun pakhuis opgezegd is, goederen in voorraad te nemen. De namen van deze personen worden den huurders bekend gemaakt.

Art. 16. Voor het politietoezicht in het tolgebied is de plaatselijke politie aansprakelijk.

Schepen, die van het binnenland naar de vrijhaven komen om in de vrijhaven bij te laden en bestemd zijn voor het buitenland, dienen overdag een bepaalde vlag te voeren en 's nachts een bepaalde lantaarn. . . •)

De doorvaart door het douanegebied van die schepen moet zonder eenig willekéurig oponthoud uitgevoerd worden.

Alle.verkeer tusschen deze schepen en den wal is verboden.

De douane-administratie behoudt zich het recht voor om de schepen naar goeddunken van haar ambtenaren op hun doorvaart te doen geleiden.

Een onder douanevlag varend, met douanebeambten bemande boot houdt toezicht op het vrachtverkeer, de aanwijzigingen van die ambtenaren moeten onvoorwaardelijk gevolgd worden.

Het niet in acht nemen van bovenstaande bepalingen heeft ten