is toegevoegd aan uw favorieten.

Prof. Speyer versus H. P. Blavatsky

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

verworpen kan worden. Zij zou de wereld niet graag in absoluut ongeloof of ook maar het agnosticisme van den Leidschen katheder, zien verzinken (men zie hoe de Javapost bij gelegenheid den rector-magnificus Eerdmans' te lijf gaat) en houdt dus een achterdeurtje open voor de mogelijkheid van spiritistische en occulte verschijnselen, daarbij het eenvoudig recept volgende, dat alle „wonderen" binnen de Roomsche Kerk door Engelen en Heiligen, alle daarbuiten door den „duivel" worden gewrocht, Tot de laatste categorie behooren dan evenzeer de door Hindhoesche of Moehammedaansche fakirs verrichte occulte verschijnselen als b. v. wondergenezingen door de (Protestantsche) Christian-scientists verricht.

Het is dan ook niet weinig humoristisch de schrik te zien, waarmee de Redactie van de Roomsche Javapost alle „Proceedings" van de Society for Psychical Research desavoueerde, toen het bleek, dat de in haar meer dan tien jaren voortgezette stelselmatige bestrijding van de veldwinnende theosofische gedachte zoo vaak herhaalde opvijzeling van dat ééne derde deel der Proceedings bij de naieve lezers de meening had gewekt, dat zij nu ook van de verdere studies van die Society kennis zouden mogen nemen.

Het spel van het lot heeft gewild, dat Mr. Hodgson door zijn voortgezetté studie van occulte mogelijkheden zelf overtuigd spiritist is geworden, en later onder eigen naam heel wat wonderlijker ervaring heeft laten drukken, dan hij ten aanzien van H. P. Blavatsky a priori voor mogelijk gehouden zou hebben.

De „wonderen" van H. P. B. Wij theosofen geloovén aan de mogelijkheid en de waarschijnlijkheid van het bestaan van krachten in de Natuur en in den mensch, die nog niet bekend zijn aan onze academische wetenschap. Wij meenen, dat er daar een terrein is voor experimenteel wetenschappelijk onderzoek, dat dient te worden geëxploiteerd. Aan het nut van het teweegbrengen van ongecontroleerde psychische verschijnselen gelooven wij echter niet, en het houden van séances en de beoefening van wat H. P. B. zelve minachtend noemde „the occult arts" wordt door ons ten sterkste ontraden. De daadwerkelijke wetenschappelijke bestudeering van de occulte wereld eischt naar ons gevoelen eene opzettelijke, stelselmatige en methodische voorbereiding van den Yoogi, niet slechts intellectueel mara