is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht der vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

Ofschoon tijdens den opstand de handel met Spanje nooit geheel had stilgestaan, werd eerst na den vrede van Munster dat land een onzer grootste afnemers; door de sluiting der Schelde kwam de handel op de Spaansche Nederlanden toen geheel in onze handen.

Belangrijk was ook onze handel op Handel op Frankrijk Frankrijk> Wjj voerden er uit. zout

en Engeland. .. ....... i-, , ¥

wijn, zijden stoffen, luxe-artikelen. Ingevoerd werden: Indische producten, hout, ijzer, haring. Vóór de moeilijkheden met dat rijk begonnen (oorlogen, beschermingswetten van Colbert), hadden wij er bijna den geheelen in- en uitvoer in handen.

Evenzeer was de handel op Engeland van groote beteekenis. Vóór de uitvaarding der Acte van Navigatie (1651) was de in- en uitvoer van dat land grootendeels in onze handen.

West-Duitschland werd langs Handel op Duitschland. ^ Rjjn doQr Qns vQorzien yan spece_

rijen, haring enz., terwijl de terugkeerende schepen wijn en hout meebrachten. Hoofdzetels: Keulen en Frankfort. Ook met Hamburg, Bremen en Emden was 't verkeer aanzienlijk.

Amsterdam was in onze Gouden Voorname handelssteden. Eeuw de voornaamste handelsstad

van Europa. Het had den handel van Antwerpen en Lissabon tot zich getrokken, was de zetel der groote Compagnieën, dreef handel op de Oostzee en op Indië, op de Levant en op de Engelsche, Fransche, Spaansche, Duitsche en Italiaansche havens. Op de Heeren- en Keizersgracht verrezen de monumentale koopmanshuizen, die nog getuigen van de schatten, welke er verdiend werden. In 1608 werd de Beurs gesticht, in 1609 de Amsterdamsche Bank en met den bouw van 't stadhuis werd in 1648 aangevangen. Hoorn en Enkhuizen, die eveneens een belangrijken handel . op 't buitenland dreven, gingen achteruit door de concurrentie van Amsterdam. De handel van Rotterdam nam in de 17de eeuw belangrijk toe, die van Dordrecht ging achteruit. Middelburg, Vereen Vlissingen werden in de 17d<> eeuw geheel door de Hollandsche koopsteden overvleugeld.