is toegevoegd aan uw favorieten.

Verdient de zending onze belangstelling?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

door een door haar aan te wijzen persoon te doen vertegenwoordigen in de Hoofdbesturen en aan deze personen vol stemrecht, of gedeeltelijk stemrecht (N.Z.V.) verleend. Zoo hebben de classes gelegenheid verkregen, niet alleen om zich op de hoogte te stellen, maar ook om op den gang van zaken invloed te oefenen. Natuurlijk kan en moet er nog meer gedaan worden Maar waar kerk en zending zoolang langs elkander zijn heengegaan, kan niet verwacht worden, dat zij elkander plotseling geheel vinden; slechts stap voor stap kan de oplossing van dit vraagstuk verkregen worden.

Wij noemden zooeven den „eigen zendeling". Deze eigen zendeling en zijn arbeidsveld is een geschikt middel om de aandacht te concentreeren en belangstelling te wekken. Doch dit werken voor eigen zendeling of zendingspost mag niet leiden tot exclusivisme, 't Is de vlag, waaronder men optrekt, de hefboom, waarmede het zendingsleven in het classicale ressort naar boven wordt gewerkt. Een classicale zendingscommissie stelle zich tot taak, om alles wat in haar ressort voor de zending geschiedt, van welke corporatie ook uitgaande, te kennen, te beschermen en te verzorgen. Vermeerdering van inkomsten voor eigen zendeling mag niet geschieden ten koste van het bestaande.

Deze houding tegenover verschillende zendingscorporaties kan des te gemakkelijker worden aangenomen, naarmate de verhouding dezer corporaties onderling in den laatsten tijd is verbeterd. Geruimen tijd stond men vrij ver van elkander, om 't niet sterker te zeggen. Men vreesde, dat krachtige actie voor de eene aan de inkomsten van de andere afbreuk zou doen. Men bedacht niet, dat Nederland nog lang niet aan de grens van zijn draagvermogen is ten opzichte der zending, en dat bij zendingsactie in het vaderland niet het onmiddellijk geldelijk resultaat op den voorgrond moet staan, doch verdieping van het geestelijk leven. Bloeit dit, dan volgen de offers voor de zending vanzelf. Daarom is de zendingsactie in het vaderland van alle zendingsvereenigingen in den grond éen. Geconcentreerd optreden is al meergebiedende eisch. 't Kan, omdat zij haar eenheidspunt vinden in Christus.

Toch zou het geen aanbeveling verdienen de verschillende zendingscorporaties te doen samenvloeien in één groote vereeniging. Nu de opleiding gecombineerd is, zou het finantieel voordeel hiervan gering zijn. Combinatie met Luthersche en Doopsgezinde vereenigingen is uitgesloten. Maar ook samensmelting van die corporaties, die hoofdzakelijk haar voedingsbodem vinden in de Ned. Herv. Kerk, is niet aan te bevelen. Zij hebben haar historisch recht van bestaan. Zij hebben het zendingsleven in ons land doen groeien en vertoonen Ook thans nog, zelfs nadat verschillende reeds jaren in zeer nauwe samenwerking met elkander arbeiden, haar eigen karakter.

Federatieve samenwerking is echter een eisch destijds. Hiertoe