is toegevoegd aan uw favorieten.

Een nichtje met zeven neven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

113

„Ze zijn voor mij als broers, en mijn tantes vinden 't wel passend," antwoordde Rosa min of meer scherp; en van oordeel, dat de zaak mevrouw Blish in 't geheel niet aanhing.

„Ik wou maar zeggen," hernam Ariadne, dat ik je zoo graag tot intieme vriendin zou willen hebben, want Hatty Mason en ik hebben ruzie met elkaar, gehad en spreken niet tegen elkander. Zij heeft me min behandeld, en daarom wil ik niets meer met haar te doen hebben. Begrijp eens, ze heeft een partijtje gegeven en er mij niet op verzocht. Ik heb haar dan ook gezegd, dat ik haar nooit weer zou aanzien, zoolang als ik leef."

„Je bent wel vriendelijk, .Ariadne," zei Rosa; „maar ik heb volstrekt geen behoefte aan een intieme vriendin, en bedank je dus wel."

Ofschoon juffrouw Blisch Rosa in haar hart verwenscbte en haar een trotsch nest noemde, verborg ze haar toorn over de koele ontvangst want het oude huis was zoo gezellig om eens een bezoekje af te leggen, de jongens stonden goed aangeschreven en „de Campbells behooren tot onze eerste families," had Ariadne's mama gezegd. Ze nam dus een boek op, dat op de tafel lag, bladerde er even in en zei:

„Zoo 1 aan 't Fransch studeeren I Aha I „Paul et Virginie?" Wie is je onderwijzer?"

Ik studeer er niet in," antwoordde Rosa, „want ik lees even gemakkelijk Fransch als Engelsen, en spreek het dikwijls urenlang met oom, die 't als een geboren Franschman doet en zegt, dat ik een goede uitspraak heb." .

't Was Rosa niet kwalijk te nemen, dat ze Ariadne zoo haar meerderheid deed gevoelen; want in het Fransch was ze werkelijk nogal ver. Ze liet er zich echter nooit iets op voorstaan; doch kon op dit oogenblik de verzoeking geen weerstand bieden, op haar beurt Ariadne een beetje uit de hoogte te behandelen.

ALCOTT, EEN NICHTJE, 7e dr. °