Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LAATSTE ORANJE-ZOON.

479

Nederlandsche taal schier geen enkelen beoefenaar. Was dat anders, dan noemde men in den vreemde zeker de namen van Da Costa, Potgieter, Vosmaer, Jacob Geel, Nicolaas Beets, Mevrouw BosboomToussaint met niet minder lof, dan die van beroemde Fransche, Engelsche, Duitsche en Italiaansche Schrijvers en Dichters, die men hier, oorspronkelijk of vertaald, wél hoog roemt.

Naast het „Land van Rembrandt" staat het „Land van Boerhaave". Zelfs in den „Pruikentijd" bleef ons land dat op Hooger-wetenschappelijk gebied, doch in de laatste helft der vorige eeuw stond Nederland met mannen, als Cobet, Kern, Snellen, Donders, de Goeje, Matthijs de Vries, en wie noemt in één adem al de anderen, die zich een' wereldnaam verwierven, met tal van Vreemdelingen op den top van den Berg der Wetenschap. En al die mannen en vrouwen der Kunsten en Wetenschappen vlochten samen om het hoofd van Koning Willem III eene Kroon van Lauweren, die een Vorstenhoofd meer siert, dan het ^Zwaard van den Krijgsheld, dat men hem in de hand geeft.

Maar niet alleen deed men onder de Regeering van Koning Willem III zooveel om de stoffelijke welvaart van het Volk te behartigen, ook de geestelijke en godsdienstige belangen werden niet over het hoofd gezien. Trots heftigen, maar werkelijk niet altijd eerlijken tegenstand, kregen de Roomschen hunne Bisschoppen, en al zijn we nu ook al ten opzichte van den Godsdienst de onverdraagzaamheid nog lang niet geheel ontworsteld, toch ademen onze Wetten een' milderen geest van verdraagzaamheid. Vele andere Wetten werden gedurig aan herziening onderworpen. Dat is . geen gevolg geweest van het gebrekkige werk van mannen, die niet instaat waren om de vorige te ontwerpen. De oorzaak zit in heel wat anders. De Wetenschap gaat niet meer den langzamen tred van vroeger, doch ontwikkelt zich snel, en spreekt in allerlei uitvindingen, die in weinige jaren den toestand der geheele Maatschappij zóó veranderen, dat, wat kort geleden het beste was, dat gevonden kon worden, nu door iets anders moet vervangen worden. Was de Regeering van Koning Willem III rijk aan veranderingen op het gebied der Wetgeving, ze was ook rijk aan Historische gedenkdagen, die door schitterende feesten gevierd werden. De voornaamste feesten zijn ongetwijfeld die van 1863 en 1874. In 1863 vierde men het Vijftigjarig Feest van Nederlands herstel, en in 1874 het Zilveren Kroningsfeest van onzen Koning. En niet ten onrechte toonde het Volk bij die gelegenheden, hoezeer het aan Oranje gehecht is, en dat niet alleen om datgene, wat de Oranjes, van Willem I, Prins van Oranje af, tot Koning Willem II in het belang van Nederland gedaan hebben, maar ook om datgene, wat Z. M. Willem III zelf voor het land deed. Eene zijner schoonste daden, die hem tevens den naam van „Held" gaf, was zijn bezoek aan de overstroomde deelen van ons land in het vroege voorjaar van 1861. Bij dat bezoek bleek het, dat ook hij een man van moed was, en dat zijn hart warm klopte voor allen, die hulp behoefden. Geen Romeinsche Keizer deed ooit binnen Rome zulk een' intocht als Koning Willem III in Den Haag, toen hij uit de overstroomde streken terugkeerde. Maar niet alleen door overstroomingen werd ons land geteisterd. De veepest,

Sluiten