is toegevoegd aan uw favorieten.

De reis om de wereld in 80 dagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

DE REIS OM DE WERELD

Passepartout droeg, een pak banknoten, dat hij op den lessenaar van den griffier legde.

„Dit geld zal u in staat stellen om de gevangenis te ontloopen," zeide de rechter. „Gij zijt intusschen vrij onder borgtocht."

, ,Ga mee,'' zeide Fogg tot zijn knecht.

,,Als zij mij ten minste mijne schoenen maar teruggeven !'' zeide Passepartout woedend. ' Men gaf hem zijne schoenen terug.

, ,Een duur paar schoenen 1'' mompelde hij. , ,Elk meer dan duizend pond ! en dan komt er nog bij dat zij rnij klemmen !" Toen volgde hij zeer neerslachtig Fogg, die mevrouw Aouda zijn arm had geboden. Fix hoopte altijd nog dat zijn dief nooit besluiten zou om die twee duizend pond te betalen, maar liever voor acht dagen in de gevangenis zou gaan. Hij volgde Fogg dus op den voet.

Deze, mevrouw Aouda en Passepartout, stegen terstond in een rijtuig, Fix liep het na en zag dat het weldra op de kade stilhield.

Op een halve mijl afstand van de kust lag de Rangopn voor anker ; haar vlag was ten teeken van vertrek boven in den mast geheschen. Het sloeg elf uur, Fogg was dus nog een uur vóór. Fix zag hem uit het rijtuig stijgen en in een bootje gaan met mevrouw Aouda en zijn knecht. De detective stampvoette.

„De deugniet !" riep hij, „hij reist toch weg ! Twee duizend pond opgeofferd 1 Hij is zoo verkwistend als een dief. Ik zal hem toch in mijn macht krijgen, al was het ook aan het einde van de wereld; maar als hij zoo voortgaat, zal ik al het geld van den diefstal er bij inschieten."

De inspecteur van politie was geheel ter prooi aan deze gedachten. En waarlijk sedert hij Londen had verlaten, had Phileas Fogg, zoowel aan reiskosten als fooien, den koop van den olifant, de borgtochten en de boeten, reeds meer dan vijfduizend pond besteed en de zooveel percent van de teruggevonden som, welke toegekend wordt aan den detective, verminderde voortdurend.

ZESTIENDE HOOFDSTUK .

Waarin Fix het doet voorkomen niets te weten van de zaken, ■ waarover men hem spreekt.

De Rangoon, een der mailbooten van de P. en O. Compagnie, die de Chineesche en Japansche zeeën bevaart, evenaarde de Mongolia in snelheid, maar niet in goede inrichting. Mevrouw Aouda