is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervulde wenschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

dag Uw Woord voor 't eerst aan mijn gemeente zal verkondigen."

„Of domenei al haast klaar is," wekt eensklaps de stem van Triene, de dienstbode, hem uit zijn gepeins, terwijl ze de deur half opendoet, ,,'k Heb al driemaal getikt, maar de domenei was zeker nog niet goed wakker," voegde ze er lachend bij.

„Ja Triene, nü ben ik klaar," antwoordt hij en hij begeeft zich naar een andere kamer, waar de zijnen hem met ongeduld wachtten, gereed om het vriendelijke kerkje binnen te gaan.

Aan den avond van dien dag zit Hein nogmaals alleen.

In zijn gedachten treedt hij weer het kleine kerkje binnen, vergezeld van den predikant, die hem zal bevestigen en van eenige kerkeraadsleden.

Onder het zingen van den 43en psalm had de oude prediker den kansel beklommen en had hij zelf naast de ouderlingen plaats genomen.

Er was niet mooi gezongen, maar Hein had gevoeld, dat het hem gesterkt had:

Zend Heer Uw licht en waarheid neder,

En breng mij door dien glans geleid

Tot Uw gewijde tente weder,

Dan klinkt mijn bange ziel gereeder

Ten berge van Uw heiligheid,

Waar mij Uw gunst verbeidt.

Hoe had hij gebeefd, toen hij op een wenk van den prediker moest nederknielen. Nog klinkt hem die stem in de ooren, toen deze hem vroeg of hij Jezus