is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervulde wenschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

109

Christus wenschte te prediken als den eenigen Redder van verloren zondaren.

Dal oogenblik, toen het zoo doodstil was in het kerkje, hij zal het nooit vergeten.

Allen wachtten op zijn antwoord en toen hij het had uitgesproken, wat de ernstige begeerte zijns harten was, was de oude predikant met nog vier andere dominé's in een kring om hem heen gaan staan en hadden zegenend de handen over hem uitgebreid en weer had het orgel gespeeld en de gemeente had gezongen:

Dat 's Heeren zegen op u daal, Zijn gunst uit Zion u bestraal, Hij schiep 't heelal Zijn Naam ter eer, Loof, loof dan aller heeren Heer.

En 's middags, toen hij zelf den preekstoel beklommen had, welk een blijdschap vervulde toen zijn hartl

Daar voor hem zaten zijo lieve ouders, zijn broer en zijn zuster. Hoe innig gelukkig zag die lieve moeder naar hem op. Hij alleen kon zich indenken, wat zij op dat oogenblik gevoelde, wat er omging in haar hart; hij alleen had den traan gezien, die opwelde in haar oog. Hij wist, dat zijn goede vader niet ophield voor hem te bidden. Daar zag hij in gedachten den ouden heer Schouten weer voor zich. Hoe ernstig had deze hem toegesproken, voor ze naar de kerk gegaan waren, hoe vriendelijk bemoedigend had deze hem aangezien, toen hij hoorde, hoe zijn stem van aandoening trilde.