is toegevoegd aan je favorieten.

Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

of tusschen de duinen gelegen, werd uitgezonden, dan kon hij alleen door een klein deurtje, in een der buitenste poortdeuren aangebracht, de stad verlaten.

In zulk een geval kwam alles in beweging. Een schildwacht had hem al aangeroepen, de soldaten in de wacht waren van'hun brits gesprongen of van hun banken gerezen, allerlei geheimzinnige woorden werden gewisseld, en na een poos hoorde men het gerinkink van ketenen, omdat de brug neergelaten moest worden.

Yan buiten kwam er in den nacht zeldzaam een bezoeker. Dan hoorde men eerst in de verte het geroep van schildwachten: „Halt, werda!" en dat scheen hoe langer hoe dichter bij te komen. De wachter op de poort sneed plotseling zijn regelmatig heen en weer gewandel af, de hand sloeg aan zijn geweer, zoodat men het nijdig getik van staal op staal duidelijk hoorde. Zijn ooren spitste hij, en met de oogen trachtte hij door het grauw van den zomernacht heen te boren. De wacht werd aangeroepen en kwam in beweging. Een lantaarn schommelde heen en weer in de hand van een soldaat, en het licht flitste over de geweerloopen en de uniformknoopen en vooral over de oogen, die uit de schaduw van het hoofddeksel voor den dag kwamen. Neen, er kon geen muis ongemerkt de stad verlaten of binnen komen, en geen mensen had daartoe de macht, zonder de wetenschap van dat ééne tooverwoord, dat eiken avond aan de wachten werd toevertrouwd, fluisterend en met gewichtige gebaren, en dat in die dagen het parool werd genoemd —

Dien avond was ik wat lang in de wacht gebleven. Er werd over den oorlog gesproken en over de groote