is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven onzes Heeren Jesus Christus volgens de Evangeliën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afdeeeing IV.

VAN HET DERDE TOT HET VIERDE PAASCHFEEST

Hoofdstuk I.

Van het derde Paaschfeest tot het Loofhuttenfeest

lu---*», ^dSV^l § De Tempelschatting. Het eten met ^^^^STJI^rjQ^ ongewasschen handen.

wjfiÈ I^Pj EDER vrij Israëlietisch man moest van zijn jjyyl twintigste levensjaar af telken jare eene schatting

—-—I van een halven sikkel (ruim een gulden) aan

den tempel betalen Daar Jesus en zijne Apostelen dit jaar het Paaschfeest te Jerusalem niet vierden, kwamen de inzamelaars dezer gelden tot Petrus te Capharnaum, en vroegen hem: „Betaalt uw Meester de twee drachmen niet?" Petrus antwoordde: „Wel zeker," en begaf zich terstond tot Jesus, om Hem aan het betalen der gevraagde tempelschatting te herinneren Doch de Heer voorkwam hem met het woord: „Wat dunkt u, Simon? Van wie ontvangen de koningen der aarde tol of schatting? van hun kinderen of van de vreemden?" — «Van de vreemden?" antwoordde Petrus. „Dus zijn de kinderen vrij," hernam Jesus „Maar opdat Wij hun geen aanstoot geven, zoo ga naar het meer, werp den angel uit, en den eersten visch, die boven komt, grijp dien: en als gij hem den bek opent zult gij daarin een stater vinden; neem en geef hun dien voor Mij en voor u" Petrus gehoorzaamde, en vond, gelijk de Heer gezegd had.

Een weinig na het Paaschfeest bemerkten eenige Farizeën en schriftgeleerden, die uit Jerusalem gekomen waren om