Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1?? DÊ NEOERHUT

Zfl 1 eC4n voor een v°o«-las, en onder het schreien het

v»fn e"ud4e vreugdekreten der aanwezigen overgaf! Pr„c« eC?ter jongen zich om hem heen en baden hem ■£3iftomuhen nietweg *e zenden, terwijl zij met angstS gezichten hunne vrijbrieven wilden teruggeven angstlge „Wij willen niet vrijer wezer dan wij zijn. Wij hebben ïiZ 3 verhingen, wij willen de oude plaats niet ver anderen Jf.* Van meeSter en mevrouw en de

hj£°ede v»enden,;' zeide George, zoodra hij stilte kon bekomen, „he is niet noodig dat ge mij verlaat. Het goed heeft evenveel handen noodig om het te bewerken, a!s te

Ze^M™ 3 eVenVee' bediende" «Edfeato

tt°% ÏÏ? m Zi)t g,J vriie mannen en vrije vrouwen! ik zal u loon voor uw werk betalen, gelijk wii zullen overeenkomen. Het goede hiervan is, dat gij als71 mocht

zfn 'nu niet8?" dCn gerfken - dat ^iürlijke dTngen dlnlThM a kUnt aa"geslagen en verkocht worden. Ik denk het goed aan te houden en u te leeren - waartoe gij misschien eenigen tijd zult noodig hebben - hoe gl, th d{f 'k " a!? vril'e ma"nen en vrouwen gegeven'

heb moet gebruiken. Ik verwacht dat gij braaf zult zijn en gewilhg om te leeren, en ik hoop in God, dat ik gehouw zal zijn en gewillig om u te onderrichten. En nu mi ne vrijheid% Z1Ct °mho0g en dank God voor den zegen der

.„ ^hO0gbej,aard negerpatriarch, die op het goed grijs ^bIind goorder, was hief nu zijne bevende hand op en zeide. „Laten wij den Heere onzen dank brengen'» Allen knielden en een treffender Te Deum steeg nooit ten heme? schoon het niet door orgelklank, klokgelui en gescnuS bulder werd vergezeld, dan thans uit dat oude onrechte hart werd opgezonden. opreente

*■ Tu°^n i-1 °Pgestaan waren, hief een ander een Methodistisch hed aan, waarvan het refrein was: ccnme™oais-

,,'t Jubeljaar is nu gekomen, — Losgekochten, gaat naar huis."

n^X'6^",26^ Qeorge' toen dit Iied gezongen was. „Gij allen herinnert u onzen goeden Oom Tom wel?" Daarop het hij een kort verhaal van zijn sterven votaen

- «

„Het was op zijn graf', mijne vrienden, dat ik mij voor

Sluiten