is toegevoegd aan uw favorieten.

Marnix van Sint Aldegonde of De Zeeuwsche vrijheidsheld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

In 't algemeen drukte deze voorspoed van Parma's wapenen de Christenen der Nederlandsche gewesten. Men had hulp gezocht in den vreemde; Engeland had ons Leicester gezonden, met wien we zoo deerlijk bedrogen waren uitgekomen; hij was met wrok in

het hart weer vertrokken dit alles stemde tot

moedeloosheid en vreeze.

't Was in den voorzomer van het volgende jaar (1587) dat op het kasteel van West-Souburg de Leidsche professor Vulcanius als gast vertoefde. Wij vinden hem in den tuin gezeten met den gastheer, die in zijn vijftigste levensjaar is, maar veel ouder schijnt. De hoogleeraar integendeel is een toonbeeld van gezondheid: hem heeft dus de studie geen nadeel toegebracht,

Zij zitten samen onder denzelfden, breedgetakten boom, waarbij wij vóór vier jaren de familie vonden. Ook Jacob is er bij, wiens voorkomendheid en kennis van zaken zijn leermeester tot eere strekken, en die voor den hoogleeraar oprechte genegenheid toont.

Maria, thans sedert ruim een jaar gehuwd, is met haar echtgenoot op het vaderlijk landgoed gelogeerd. Jammer genoeg, dat haar zwakke gezondheidstoestand haar bezorgden vader in stilte bekommert. Ach — hij heeft reeds zoovele slagen gehad, mocht zijn oudste dochter gespaard blijven!

De Middelburger boekdrukker Schilders is ook alweer aanwezig. Hij heeft nu met de beide heeren eenige zaken te vereffenen, want Vulcanius heeft zich bemoeid met de uitgave der Psalmberijming, die eerst in handen van een anderen drukker was geweest.