is toegevoegd aan uw favorieten.

Robur de veroveraar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

WAARIN UNCLE PRUDENT EN PHIL EVANS NOGMAALS

v7iege7deT::LS»8°ed: **" ^ *1 ~ "* ^ ™ dit «ine\emf Th^- recht'.hee™ ballonisten," vroeg Robur op

«Ondervragen is niet antwoorden," hernam Phil Evans gebekd «Dat is eene onbetwistbare waarheid; maar " g g

u *fom> kom> geen praatjeH" viel de driftige secreta™ ;„ „r;;

iTrSssSdr"*00*" °p de *-*■ "-firaAiS

«Wilt gij dat weten?" «Als je blieft."

«Welnu,- krachtens het recht van den sterkste." «Dat is hondsch!" «Toegegeven; maar het is zoo'"

«Maar, mijne heeren," antwoordde Robur imniBWh u^STi fiJ&^Sé^ d0CD' ---r^ecï^t Sal

verwÓedSPOt' miJnheer!" kreet de voorzitter van Weldon-Institute

«Volstrekt niet. Kijk slechts!" var?h^/,5a/W^Spie?eIde zich toen in de onmetelijke oppervlakte

bekkeenSh?t?,™ ^ken °eVer Van dat «"gestrekte zoetwater! Dekken en richtte zijn koers naar de beroemde rivier die hem het

dÏWD h6t E?e-meer toevoert en die ter halve wege tutShen fï? TeD' deD Prachtigsten waterval der geheele wfreldToTmt Gedurende een oogenblik steeg een plechtig^ geluid een ge^rn'

een 1t^t Albatn? st°rtten *"* vloeibare massa's in den vorm van

V„rr we/den. Dat was inderdaad een verheven schouwspel Voor den waterval verbond een loopbruggetje dat van .rit L hoogte gezien, zich als een gespannen d'raad^rdeed, den eenen