Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i666 Augustus 19 390

163.

1666 Augustus 19. — Missive van de faculteit aan de Staten van Holland waarin zij een gunstig judicium geeft over Reinhard Bachman's „Tijtregister* 1).

Edele GTootmogende Heeren.

Achtervolgende d' apostiUe, dewelcke U. Ed. GrootM. hebben gegeven den 8 Decemb. 1659 op de requeste van D. Reinhardus Bachmannus, versoeckende octroy ende bystandt tot uytgevinge van syne Tijdtrekeninge over den Bibel, heeft gedachte D. Bachmannus ons geexhibeert een gedruckt Tijtfegister ende andere tot deselve materie gehoorende schriften. Nu is bekent, dat veele treffelicke verstanden sich hebben in dese sake geoefent, ende door naerstigheit ende opmerckinge al veel lichts hebben bygebracht, doch in sommige dingen verechillende. Het is oock kenhck, dat de overeenkominge van tyden in de historiën des Ouden Testaments, ende de maate der jaaren uytgedruckt in de prophetien overeenkomende met de geschiedenissen merckehck betuygt de goddelickheit ende suyverheit der Schrifture, ende een lust is te sien, dat Godt alles heeft gedaen ende doet op bequame tijdt. Waromme dit studium niet alleen niet te verachten, maer oock ten deele nootsakelick is. Wij zijn oock wel genegen de gemelde schriften van poinct tot poinct nae te sien ende te overwegen, maer alsoo daertoe veele tijdt ende arbeyt vereyscht wordt a), hebben geacht', dat wy daervan geexcuseert werden, aengesien onse ambtbesichheden. Nochtans hebben wy gemerckt ende bevonden, dat D. Bachmannus veel arbeyt hierin heeft aengewendt, ende de sake wel doorsien, alsoo dat wy nochmaels oordeelen, dat, sonder yemand te prejugeren, die in dit sware studium air ede

1) Zie hiervóór, No. 161.

2} Doorgeschrapt is: dewelcke wy niet hebben konnen vinden.

Sluiten