is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis van het Socinianisme in de Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77

Allerminst mag men den Leidschen predikant Festus Hommius als duchtig bestrijder vergeten, die zoowel mondeling in de Statenvergadering op 27 April 1611, als in de kort daarop namens hem en eenige mededienaren uitgegeven „ Bedenckinghe over de beroepinghe D. C. Vorstii" verklaarde, dat deze blijkens zijn geschrift „de Deo", Sociniaansche gevoelens verbreidde over het wezen Gods, de goddelijke natuur van Christus en zijne voldoening voor onze zonden'). En zoo luidde het in tal van pamfletten voor en na 2).

Nog van elders haalde men de wapenen bijeen om hem te bestrijden. Als bewijzen voor zijn Sociniaansche gevoelens kwam men voor den dag met „memoriekladden, haastig geëxtraheert en slordig afgeschreven, door wie ze ter leen waren gegeven", welke Vorstius echter uitdrukkelijk wraakte als getuigen voor zijn geloof.3) Een paar predikanten, Huysman van Ee en Ridder van Beesterzwaag, kwamen als echte kwaadsprekers vertellen, de een dat .hij Vorstius met verachting had hooren spreken over den Catechismus, de ander dat hij een afschrift van een Sociniaansch opstel, met eigen hand door Vorstius geschreven, had gevonden in de boekerij van zijn oom, den Steinfurtschen rector, en van Vorstius een Sociniaansch boek had ontvangen4).

Men wees er tevens op, dat hij vroeger met eenige

') P. J. Wyminga, Festus Hommius, bl. 124—138.

*) O.a. Lubberti Declaratio responsionis D. Vorstii, Franeq. 1611; Lubberti Commentationes ad non agnitos XCIX errores Lubberto a Vorstio objectos, Franeq. 1613, waartegen Vorstius zijn Catalogus errorum Lubberti, Fran. 1613, uitgaf.

') C. Vorstii, Verantw. op de propositie d. Gedeput. gedaan te Deventer 22 Juli 1611, en C. Vorstii, Voorlooper van een volcomen antwoort tegen S. Lubberti, Leyden 1611.

*) Rogge, Gidsartikel 1873 bl. 513. Pit Epist. praest. vir. n°. 193 blijkt dat Ridder onwaarheid had gesproken en nooit een boek van Ostorod van Vorstius had ontvangen. Reitsma, Honderd jaren uit de Geschied. Herv. kerk in Friesland, bl. 347 v.v.