is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis van het Socinianisme in de Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

300

diu apud vos haereant, turn ut scripta ista non veniant in cujusquam manus,' cui deinceps fraudi per imperitiam aut curiositatem esse possint. Amplissimi Viri, oramus ut nos spiritu veritatis ac prudentiae donet magis magisque, et vobis, turn in rebus omnibus, tum in hac i[ sa causa, quae ad Dei veritatem et communem salutem pertinet, adsit e coelo; ut quae pia, sancta et justa sunt, per nos commode procurentur perficianturque in Domino. Actum Lugduni Batavorum, die Mercurii 12 Augusti 1598.

V. A. Studiosissimi Decanus et facultas Theologiae Lugdunensis Academiae.

BIJLAGE II.

Resolutie der Staten-Generaal van 8 (19) September 1598 (Zie boven bl. 53).

De Staten-Generaal der Vereenichde Nederlanden gheinformeert wesende, dat bij seeckere twee persoonen, onlancx uyt Polen ghescheijden, den eenen daer van genoemt Christophorus Ostorodus ende den anderen Andreas Voidovius, tegenwoordich alhier in den Hage wesende, in de voorschreven Vereenichde Provinciën comende, ghevonden sijn eenighe boecken, dewelcke in de Univefsiteyt van Leyden bij die van de faculteyt der Theologien ghevisiteert, bevonden sijn gemondich overeen te comen met de Turcxsche leere, loochenende de Godheyt Christi, Godes Sone, ende van den heylighen Gheest; ende dat die voorschreven persoonen, van deselve leere professie doende, apparentelij ck in dese landen gecomen sijn, om die in deselve in te voeren, ende daerdoor den staat der Kercken alhier meer te troubleeren; begeerende mitsdien daerteghen bij tijts voor de conservatie van de eere Godes ende der welstant van den Staet van de voors. Ver-