is toegevoegd aan uw favorieten.

In den Réveilkring

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8

Zijn evangelisatiedrang uitte zich op menigerlei wijs. Zij die hem den vader noemen van het zondagschoolwezen in ons land, weten wellicht niet dat Ds. Broes e. a. in 1814 te Amsterdam een zondagschool oprichtten. En in 1832 werd door een der réveilmannen (blijkbaar in Rheden of omstreken) een zondagschool opgericht. Capadose nam dit werk ook ter hand en gaf al vroeg in Den Haag zondagschoolonderricht samen met zijn vrouw. Hij gaf in 1853 mede den stoot tot oprichting der Nederlandsche Protestantsche vereeniging, die evangelisten uitzendt. Hij was de ziel van de Nederlandsche afdeeling van de alliance évangélique, een internationaal verband van geestverwanten, waarvan de nu en dan gehouden groote samenkomsten, b.v. te Amsterdam, destijds een evenement waren.

In Capadose's correspondentie vinden we in 1853 vermeld, dat hij een „Innere Mission" had op touw gezet, „waarin 18 godzalige arbeidslieden van tijd tot tijd geheel geldeloos en met bizondere geestdrift en liefde werkzaam zijn om de huizen der armen te bezoeken".

Met vromen van eenvoudigen stand had hij ook in Den Haag spoedig contact gekregen en weldra werden weekelijksche godsdienstige samenkomsten in zijn huis gegeven, welke echter in den loop des tijds aan verschillende schommelingen onderhevig waren.

Met buitenlandsche geestverwanten bleef Capadose tot het laatst toe in verbinding, en vermeldenswaard