is toegevoegd aan uw favorieten.

Prof. Dr. J. H. Gunning

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

utilisme II 676 vv. Verblijd U III 698.

Utrechtsche ethischen lui. verdraagzaamheid II 475 v, III

Utrechtsche Predikanten Vergade- 144, 694.

ring, zie: Predikanten-Vereeni- Verdraagzaamheid 1872 II 475 v.

ging. Verdraagzaamheid 1887 III 144 v.

„Uw ja zij ja, uw neen neen" (Beth- vergankelijkheid der historische

el) 1886 III 115 v. kerk II 749 v.

Uw Koninkrijk home 1883 lxxxviii Vergelijkende taalstudie en mytho-

II 966 w. logie in dienst der Chr. Zending

Uw Naam worde geheiligd 1889 III 1874 II 566 vv.

287 v. Vergenoegdheid 1883 II 936 v.

Vergilius 21, II 632, III 680, 693. verheerlijking der wereld xxvni,

vaccinatie 56—61, II 518. II 635.

vaderlandsliefde III 381 v, 547 w. Verhoeff, Dr. J. C, III 1014.

Vaderlandsliefde 1893 III 381 v. verhouding van beginsel en mee-

Valeton, Jr., Prof. Dr. J. J. P„ ning xlv v, 108 vv.

xxxvin, II 459, 888, III 301, verhouding van dogmatiek en

514, 666, 923, 960. ethiek II 795.

—, Sr., Prof. Dr. J. J. P., II 254, verhouding van geloof en rehgieuse

424. 459. 888. bezinning III 64—67.

—, Marianne Thérèse, II 424. verhouding van geloof en weten-

Van binnen en van buiten 1898 III schap xxn, 29, 38, 42, 45 v, II

481 w. 26$ v, 335 v, 628, 636, 725, 773,

Van boven en van beneden 1868 II 778, 780, 795 v, III 42, 368 vv,

272 vv. 395 v, 487 v, 842 v, 894 v.

Van Calvijn tot Rousseau 1881 l, verhouding van godsdienst en zede-

II 855—861, III 1011. lijkheid II 894 vv, III 241, 849. vasten III 194 v. verhouding van leven en leer xxviir Vastheid des harten door te verkeeren lxiv, II 779, III 751 v, 792,

onder het oordeel Gods 1888 III 964.

J98 v. verhouding van modernisme en

vaticanum, concihum, III464, 528. communisme II 497 v.

Veeloo, van, III 176. verhouding van christehjke philo-

Veen, Prof. Dr. S. D. van, II 511, sophie en dogmatiek III 685.

III 287, 336, 346, 372, 400, 410, verhouding van heilige Schrift en 428, 444. belijdenis III 18, 20 v, 24.

vegetarisme II 254, III 624 w. verhouding van verstand en geVelden, J. D. van der, III 174. ' moed III 845. verband van Roomsch en modern verhouding van wijsbegeerte en ge11 396. loof II 699, 815, III 591 v.

117