Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

viii

voorwoord.

heeft hij, gedeeltelijk in samenwerking met eenige anderen, het bekende stel der acht technische nota's opgemaakt, waarin met vaste hand en bewonderenswaardige duidelijkheid een nieuw systeem voor de oplossing van dit groote vraagstuk werd geleverd, bepaaldelijk wat betreft de waterstaats-voorziening en de regeling van het uit de rivieren toestroomende zoete water; de beheersching van den stand van het zoete water binnen de afsluiting en in de vijf omliggende provinciën, ten deele ook van de provincie Groningen, was de groote nieuwe gedachte, welke ten slotte de overwinning aan dit gestreng logische plan moest brengen.

Het zal niet dikwijls voorkomen, dat iemand in zijn leven eene zoo consequente lijn èn van denken, èn van arbeid kan aanwijzen als de ingenieur C. Lely. Als Minister van Waterstaat mocht hij voleindigen wat hij als nauwelijks afgestudeerd student mocht aanvatten; en wederom voor de toekomst is mede in zijne handen de opperste leiding van de uitvoering gelegd, nu hij als voorzitter van en met medewerking van den Zuiderzee-Raad zal hebben te waken voor de richtige volvoering der plannen, niet alleen in technischen-, maar ook in financieelen-, economischen-, zelfs in ethischen- en in schoonheids-zin. Zijne levenstaak was reeds volbracht door de aanneming van de Wet; thans is zijne levensbaak opnieuw openlijk en officieel aangewezen voor de tenuitvoerlegging. Moge dit beeld van een mensch later worden wedergevonden in de uitkomst van het werk zelf: dat de schepping van de nieuwe provincie, van den geheelen nieuwen toestand in het hart van ons land zal blijken een werk uit één stuk te zijn tot groot voordeel van de Nederlandsche natie.

Een vredes-werk bij uitnemendheid te midden van de vreeselijke vernielende werking van den oorlog en van zijne nog ellendiger naweeën voor vele volken.

Gewoonlijk wordt de geschiedenis van een volk beheerscht door enkele daden en door enkele mannen. Moge het lot van Nederland dan bestuurd blijven in de richting van de schepping van nieuwe volkskracht, als door de achterstaande wet kan worden bereikt.

Sluiten