Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

488

sing van het vraagstuk zal vinden en ook de beste wijze van uitvoering aan de hand zal doen.

In dit verband moge ik dus nog eens herhalen: ik zie in dit wetsontwerp allereerst het in beginsel besluiten tot afsluiting en tot droogmaking van de Zuiderzee, ter bevordering van waterstaatkundige belangen eenerzijds en ter vergrooting van ons nationaal gebied anderzijds.

Mijnheer de Voorzitter! Bij het vergelijken der verschillende oplossingen van het thans aan de orde zijnde probleem zal een voornaam punt zijn de volgorde, waarin de werken van afsluiting en droogmaking zullen moeten worden uitgevoerd. ,

Eenige sprekers hebben in de andere Kamer de wenschelijkheid uitgesproken om met de inpolderingen te beginnen nog vóór de afsluitdijk geheel gereed is. Eene van de daar aangenomen moties, luidende:

„De Kamer,

van oordeel dat bij eventueele drooglegging van één of meer gedeelten van de Zuiderzee, de dijken van alle inpolderingen zoodanige afmetingen zullen moeten verkrijgen, dat zij in staat zullen zijn de te verwachten hoogste stormvloeden te keeren, wanneer de afsluitdijk gedurende geruimen tijd over groote lengte eventueel is doorgebroken of de sluizen het begeven,

gaat over tot de orde van den dag",

bedoelde onder meer de mogelijkheid daartoe te openen, zooals een der sprekers aldaar, de heer de Muralt, in zijne rede van 19 Maart ') uitdrukkelijk heeft doen uitkomen.

Het gewijzigd wetsontwerp spreekt dan ook, zooals ik reeds aanduidde, in aansluiting daarmede in art. 1, sub 2, van de droogmaking van gedeelten van de „af te sluiten" Zuiderzee en niet van gedeelten van de „afgesloten" Zuiderzee.

Inderdaad zal, als aan de meerdijken de door de bedoelde motie voorgeschreven afmetingen zullen worden gegeven, het geen overwegend bezwaar meer opleveren om met inpolderen te beginnen vóór dat de afsluiting gereed is. En dan ligt het wel voor de hand om — bij het kiezen van de richting over Wieringen naar Piaam — eerst het gedeelte van den afsluitdijk

1) (Zie bladz. 414/415 dezer uitgave).

Sluiten