is toegevoegd aan uw favorieten.

Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederlandsche zeeoorlogen 1652-1676

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76

att dhe hafva wunnit, behollit lofven för dhe Engelsche och drifvit dem in emoot landet, saijes och hafva medh antrande och branders föröfrat och destruerat 18 a 20 capitale Engelske skep, iblandh hvilka deras Admiral Monck medh hvüta flaggan wara förbrendh; ehuru det pu wara kan, fast an Hollanderne victorien beholla, sa lahrer den hafva kostat dhem mechta dyrt; effter som dhe sielfve icke hafva slnppit miste. Förty det holles för wist att Trompens skepp ahr sunket, man han salverat och begifvit sigh strax pa ett annat skep; Jan Ewertzens, Corn. Wittez och de Ruyters skepp och twenne andre, uthan master och segel, grufveligen, genom barade att dhe nappligen i Mase inslapas kunde; commandeur de Ruyter saijes wara dödh; man Jan Ewertz och Corn. Wittesz ahro gangne pa andre skepp och fullfolgdt strüdhen. Witte Wittz saijes wara qwester, ett Hollenskt skepp de Star förbrendt och Rosenrcans i grundh; der till medh 2 a 3 heelt otramponeerade fulle medh sarghade och dödhe inkomme uthj Texel. Hollendske flottan saijes medh skep, folck och ammunition wara secourrerat och annu continuera strijden, och altsa förhoppas erholla victorien; man derhoos fruchtas myckit för hinkande bodhet, som gemeenligen föllier éffterst. Dhe som opartijsche ahro, meena dhem hafva fatt dicht hugg pa biidhe sijdbor, och att ingendera hafver stoor att berömma sigh af, hvilket slutes der af, att sa frampt victorien woro Hollandernes, skulle bon divulgeras medh större roop och jactantie, an som nu skeer; som tijdhen snart uppenbahra skall.

Rattnu komma tndhender för wisso att Trompen skall wara dödh.

[Vertaling:]

Tromp is den 4en Augustus met 86 a 90 welgemonteerde schepen van Zee land uitgeloopen, en met een W. Z. W. wind in de richting van Texel opgestevend, om zich te vereenigen met de With, die daar lag met ruim 30 kapitale schepen. Toen hij voor Scheveningen was heeft Tromp, den 85*611 in den namiddag, zijn aankomst aan de With, per bode langs het strand, laten berichten. Nauwelijks was de bode vertrokken, of Tromp kreeg de Engelsche vloot in het zicht onder Penn en Monck, ongeveer 130 schepen sterk. Zij kwamen terstond aan elkander, en 's namiddags 4 nur begon het gevecht, dat geduurd heeft tot zonsondergang. De With, wiens groote schip nog niet gereed was, hoorde het schieten en trachtte onmiddellijk uit te loopen, hetgeen niet gelukte voor 11 uur 's avonds; hoewel zijn groote schip en eenige andere nog onklaar waren, ging hij toch aan boord en liet de vloot door 40 loodsen met lantaarns uitbrengen. Den volgenden dag, den 9en, vereenigde hij zich, 29 kapitale schepen sterk, met Tromp, en tezamen hielden zij nu op de Engelschen aan, welke, daar de wind sterk op het land stond, dieper zeewaarts in koers zetten, en de Hollanders desgelijks; daar het weder zeer ruw was, ging de dag daarmede voorbij; beide partijen deden al het mogelijke elkander de loef af te winnen. Zondag den 10°n begon het gevecht met het krieken van den dag en duurde met groote heftigheid tot zonsondergang; het weder was den