Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[1442.

463

n. 1631.

[3.] Item omme te andwoirden, hoe dat by coemt, dat die ondersaten van Pruyssen ende Lieflant niet betailt en ziin van den paymente van Kerssavont lestleden naer uutwysinge der voirseider zoene, so sal hy seggen, dat cort na den wederkeren van den sendeboden mijns voirseiden genadigen Heren uut Denemerken mjjn voirseide genadige Heer track in zinen lande van Bourgondiën, dair hy noch es ende also en hebben die Raide, Ridderscip ende goede steden die saken niet wel konnen beleeden by scattingen ende settingen mids der overhoricheit van enigen steden ende plaetsen, die mijn genadige Heer voirseit tot redenen dringen sall sonder inconvenient of last also schiere, als hy binnen desen synen .lande comt, dat zeer cort wert, also zy warachtelic vernomen hebben by brieven ende anders.

[4.] Item dien niet wederstaende, al wairt so, dat die voirseide overhorige steden ende luden gewillich waeren als andere steden ziin, so en eyst in hoeren vermogen niet de termynen ende payementen van der zoenen te konnen houden, want die lasten so groet commen siin zindert der voirseider zoene opt gemene land, van nemingen ende antastingen, gedaen in den oirloge, dair restitucie ende wederkeeren toe behoeren sall by vervolge van rechte ende dit van diverschen rycken, landen ende nacien, eerst van den Ingelschen, Scotten, Spang(air)den, Venecianen, Genevoisen, Denen, Brabanders, Vlamijngen ende anderen, dairof dat zy een deel letteren ende brieven vercregen hebben up de voirseide landen ende steden. Dus al eyst zo, dat die voirseide drie staten willich ziin die voirseide zoene tonderhouden, so sal men moeten wege vinden omme de payementen te verlingene. Ende dit sal die voirseide Egbert vaststellen ende pynen die verlingenisse te vercrygene, hetzy te 8 of 9 jaeren, ende dat sal men doen vestigen by onse voirseide genadige Heer ende den steden van synen voirseiden landen van Hollant etc. met ter principaler zoene, seggende dat anders niet doenlic en is, sal men tlant behouden in neringen, ende die Inde varende ende kerende, ende die principale zoene in allen anderen punten blivende in state ende van wairden.

[5.] Item niet te myn bevonde die voirseide Egbert, dat hy so veel jaeren niet vercrygen mochte, so sal hy nemen die selve jaeren, die hem gebueren mogen, seggende, dair gy my myn geeft dan achte jaeren, tlant en salt niet konnen volbrengen, doch ic wilt gaerne overdragen sonder dairop te slutene, ende andwoirde dairop laten weten van slands wegen, als ic wederomme thuys comen sal wesen.

[6.1 Item sal bidden die voirseide Egbert den voirseiden Hoomeyster, dat hisine ondersaten ende die dat antreft so onderwysen wille, dat die nutsettinge van jaeren geschien moge ende dat die cooplude van beyden zyden mogen bliven varende ende kerende, so sy van ouden tyden gedaen hebben; ende stellen vast, dat van deser zyden geen gebreck daer aen wesen en sal ende dat hy van tguent, dat hy doen. sal, bringe brieve of bewijs van horer meyninge; ende by sonder sall die voirseide Egbert pynen, dat deerste payement van den 8 jaeren beginnen ende ingaen sal tot Kersmisse naistcomende, ende can hy dairtoe niet comen, so neme dat hem werden mach by protestacien, dat hy dat overdragen sall sonder sinten etc.

Instruc(t)ie voir den voirseiden" Egbert van tguent, dat hy den Coninc van Deenmerken te seggen heeft.

[1.] Eerst so sal hy naer oetmoedige recommandacie, also dat behoirt, vaststellen die zoenen ende tractaten, die in siinre stadt van Cooppenhaven gemaect waeren van mijns genadigs Heren wegen ende de staten dese(r) ziinre landen in den jaere 41 tusschen zijnre genaden ende den ondersaten van synen drien rycken ende dien ondersaten mijns voirseiden Heren van Hollant, Zelant ende Vrieslant.

[2.1 Item omdat die voirseide Coninck niet betailt en es van den voirledenen payemente van den 5000 Riinsche gulden, die hem tot Cooppenhaven toegeseyt ende

Sluiten