Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

496

gheerende daertoe te voorsiene, wy u scerpelic bevelen, committerende mids desen van stonden an van onsentweghe te doen untroupen ende publieren alomme in onse voorscrevene lande van Vlaendren, daer men ghewone es publicacien te doene, dat niemende voordan, wie hy zy, uut crachte van den bullen ofte apostolicke brieven van bisscoppen, prelaten of andre tytle, hoedauich die zyn moghen, hun en vervoorderen eeneghe pardoenen, indulgencien oft andre gracien te doen preken ofte publieren in onse voorscreven landt, noch onder 't dexele van dien eeneghe penningen te heffene ofte eryghen, daertoe ende tot onderbonden van deser onser ordonnancie bedwynghen deghuene, die hem vervoorderen zullen jeghen die te doen of t'attempteren, by alle weghen ende manieren van bedwanghe ghewonlic ende ghecostumeirt, ende, indien des noodt zy, by arreste ende antastynghe van hoeren persoonen, tytle ende andre goeden, zonder die te lossene offt die te delivreren, tenzy by expressen bevel ende ordonnaneic, nietjeghenstaende onsen brieven van placet ende gracie, diewelcke, of zy eeneghe hadden, wy wederroupen hebben ende wederroupen mids desen, des voorscreven es te doene, wel ende duechdelic Gheven wy hu volcommen macht, auctoriteyt ende zonderlinghe bevel by desen; ontbieden by den zeiven allen onsen ondersaten, dien dit anegaen mach, hu dit doen te kennen, bystaen ende obedieren, want ons also ghelieft.

Ghegheven in onsen huuse van den Haghe in Hollandt, den xxiiij™ dach van Juny int jaer duust vyf hondert ende vichtienne.

Gheteekent: by myn heere den prince: J. Dublioul.

Terstont publiert, condicht ende uutroupt etc. Ghegheven te Ghendt onder den zeghele van der Camere van den rade hierup ghedruct, by voorme van placcate, den eersten dach van Hoymaendt int jaer duust vyf hondert ende vichtienne. Gheteekent by mynen heeren van den rade, gheordonneirt in Vlaendren: Botjllin.

Stadsarchief te Brugge, Reg. Hallegheboden, 1513—1530, fol. 64 verso. Bit plakkaat werd ook naar Brabant gezonden. De Brabantsche lezing vindt men op het Stadsarchief te Antwerpen: Oud register in diverse mandementen, blz. 80, ontleed door F. Verachter, Inventaire des chartes et privileges de la ville d'Anvers, blz. 197, en afgedrukt door Ch. Laurent in de Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 2» Serie, deel I, blz. 407—408.

340. 1515, JULI 1, GENT. — Bevel van den Raad van Vlaanderen, gericht tot alle rechterlijke overheden van het graafschap over de afkondiging van het plakkaat van 24 Juni 1515 aangaande den aflaathandel.

De raedslieden mijns heeren 'sprincen van Spaengnen, van beide de Cecillien, van Jherusalem etc, grave van Vlaendren etc. allen baillius, scouteeten s etc. saluut.

Wy ontbieden u ende bevelen etc

Sluiten