is toegevoegd aan uw favorieten.

De Keuren van Zeeland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85

der meerre menynghe der ghezworne, daert hem goet duncke, ende si sullen hebben wandelinghe up LX pondt binnen der prochie.

55 Van ghysele te leggen over geit. — Wie eenen ghysel leyt of2) eenen borghe over geit, ende in dien tyden, dat men die scout soude gelden, synen ghysel sonder cost lost, of es(t) dat die ghysel of die borghe binnen den eersten aechte daghen niet beclaghet en wort, dat men die scout soude gelden,, van dier *) scout noch ghemaent te geldene, ende daerna tsgraven notaryS of een ander maent (te geldene) *) dien, die sculdich was, van eene deel van dier scout, so mach diegheene eenre hande zweren, wil hy, dat hijt al vergouden 5) heeft; maer ist dat sake, dat die ghysel ontgaet voer die tijt, dat men die scout gelden soude, diegheene, die men es sculdich, saelt conden met goeden lieden of voer die ghezworne ende oerconden binnen den eersten achte dagen, ende dieghenen, dier is ontgaen, sal also misdadich sijn, alsof hy ghevloen waere van tsgraven steene.

56. Van edel ghysel te leggen over geit. — Voer L merc sal men leggen' enen edelen ghysel, ende als die dach comt te gelden, so sal des ghysels cost wesen ter weke XIII scellinghe ende III penninge; ende die ghysel sal sijn out X jaer of oudere.

576). Van daghen tusschen twee sonneschijn. — Men sal nyemant bannen noch daghen nochte gheenen ghysel heysschen voer sonnenopganc noch na der sonne ondergane.

58. Van te daghen voer den grave. — Soe wie den anderen doet daghen voer den grave of voer den burchgrave of voer die bailiu ende te banne wort gedaen of bereden, hy sal int ghyselhuys gaen of zeker maken te rechte te staene dien claghere, alst voerscreven is.

597). Van daghen ende van beryden. — So wanneer als die grave of die burchgrave of die bailliu sullen rechten off bal-

1) Zie A I art. 45, A III art. 4.

2) Het HS. heeft: of; zie echter A I art. 45.

3) Het HS. voegt hier in: die.

4) De laatste woorden ontbreken in het HS.

5) Het HS. heeft: overhouden.

6) Zie A II art. 72, A III art. 7.

7) Zie A I art. 41, A III art. 61.